Per Olav Bjørgum

Samfunnsøkonomisk nytte var et av hovedpoengene da Nye Veier presenterte sitt vei-prosjekt i Malvik i fjor høst. Nå har det kommet frem at de nyeste beregningene på samfunnsøkonomisk nytte ikke var lagt frem for alle politikerne i Malvik, og det er heller ikke kommentert i saken at nytten blir negativ etter beregninger fra 2018 sammenlignet med 2017. Grunnen for endringen er bl.a at det var beregnet urimelig stor nytte for godstransport ved at det ikke var tatt hensyn til fartsgrense 80km/t for disse.

Forakt for lokaldemokratiet

Det utfordrer det lokale demokratiet når vitale opplysninger ikke kommer frem i lyset. Det er ikke akseptabelt i det hele tatt. Det hjelper ikke å vise til klart demokratisk flertall, rent matematisk, hvis grunnlaget ikke er klart og tydelig.

I en så stor sak som å bygge vei til titalls milliarder er det veldig viktig å ta riktige beslutninger. Det kan ikke gjøres uten at grunnlaget er klart og konsist!

Flere misforståelser

Det ble også klart utrykt fra flere hold en frykt for å enten få statlig regulering med verre resultat for Malvik eller at det kunne bli en utsettelse på 8-10 år!

Men en statlig regulering kunne ikke ført til verre eller større vei, fordi vedtaket om bompengefinansiering gjelder bare opp til 4-felts vei 110km/t. Derimot står det i vedtaket at enkelte strekninger også kan ha mindre fart.

En justering av veiprosjektet kan gjøres raskt, hvis det er politisk vilje og handlekraft til det. Det vil ikke være Nye Veier som står i veien for rask fremdrift. En utsettelse på flere år er derfor helt unødvendig.

Ujevn fart og standard

Mange har pekt på at dette er en europavei med gjennomfartstrafikk og derfor må ha høy standard og høy fart. Problemet med den tankegangen er at de likevel er kun biter av veien som får 110km/t. Passering av Stjørdal og Trondheim skjer med lavere hastighet. Vil det ikke være like effektiv å ha jevn fart hele veien?

Trøndelag skal få sin vei!

Vi skal ikke la det være noen tvil om at det trengs veier i dette landet og at det trengs fornying. I Malvik trenger vi en bedre sikkerhet med doble tunnelløp og en generell oppgradering med bl.a bedre støydemping trengs.

Men det alternativet som er lagt frem er en maksimal-løsning som også maksimerer de negative sidene for klima, miljø, natur og landbruksnæringen, hvor den samfunnsøkonomisk nytten i tillegg er tvilsom. «Jordvern-kommunen» Malvik kan ikke stå for dette valget, i hvert fall ikke de partiene som ønsker å framstå som jordvernere, men må revurdere og vi må finne en løsning som er best mulig for alle parter.

Veg-entusiastene kan altså få en meget bedre vei enn i dag men likevel med mye mindre konsekvenser for klima, miljø, natur og landbruksnæringen i Malvik. Med et moderert veg-alternativ med 90km/t blir det likevel spart kjøretid og mindre stengte vei, og vi slipper trafikk ned på fylkesveien.

Vi tar derfor ikke kråkfot på utviklingen i Trøndelag. Tvert imot vil vi da få en beslutning i tråd med ønsket utvikling ifølge byvekstavtale og nullvekstmålet, samt redusert klimagassutslipp.

Flertallet må nå ta til fornuften og få justert vegen til et fornuftig nivå.

Per Olav Bjørgum

Miljøpartiet De Grønne Malvik, 25.8.202