Ketil Sivertsen

Oddstein Rygg fra Hommelvik Stasjonsby kommer i Bladet 29.april med en realitetsorientering for dem som mener at det er enkelt og billig å etablere og drive et friområde á la Midtsandtangen på hele Moan nord for jernbanen. Ved prioriteringer av hva man skal bruke beskjedne kommunale midler til vil dette selvsagt spille en rolle. Uansett prislapp så må man spørre seg hva riktig arealbruk vil være for området.

Mange faktorer spiller selvfølgelig inn og folk vektlegger disse forskjellig. Jeg for min del mener det vil være feil arealbruk med en total omregulering av Moan til friområde. Det vil være mye bedre å opparbeide omtrentlig halvparten av området til parkareal og resten av området som er lengst fra sjø og vassdrag til sentrumsformål. Det vil bli en vesentlig oppgradering sammenlignet med dagens situasjon og man vil samtidig legge til rette for et utvidet og aktivt sentrum. Friområdet vil fortsatt være større enn eksempelvis Marinen i Trondheim.

Jeg er, som mange andre, opptatt av sentrumsutviklingen i Hommelvik. Ser man på perioden fra 90-tallet til i dag så har vi vært gjennom en periode hvor en del handel og næring har forsvunnet. Nå i de siste årene har vi likevel sett en liten økning i nye etableringer samtidig som folketallet stiger.

Malvik er heldigvis en kommune i vekst og for oss politikere handler mye om å legge til rette for at denne veksten skal skje skånsomt for oss som bor her allerede og for de som kommer flyttende i årene fremover. Håndteres veksten feil vil det ha store negative konsekvenser for bl.a. økonomi og sosiale forhold. Håndteres den riktig kan den tilføre nærmiljøet vårt kvaliteter vi ikke har i dag.

Derfor må vi bygge boliger der infrastruktur og tjenester allerede ligger: I tettstedene våre og i allerede etablerte boområder.

Nok areal til matproduksjon spiller også inn og det lokaldemokratiske flertallet har holdt en hånd over sentrumsnær dyrkamark på Halstad og på Karlslyst. Etablering av nye utbyggingsområder i skogen oppi Høybyen og på dyrka mark på Midtsand er også blitt avverget.

I dette perspektivet gir det lite mening å omregulere sentrumsarealer fra bebyggelse til friområde, slik som enkelte foreslår.

Et område som ligger like ved jernbanestasjonen og dagens handelssentrum i Hommelvik bør knyttes sammen med det historiske sentrum. Med en jernbanekryssing, strandtorg, friområde og pir vil Hommelvik Sentrum kunne vokse og samtidig heve kvaliteten betraktelig sammenlignet med dagens situasjon. Heldigvis er hovedlinjene i utbyggingsplanene i tråd med dette.

Gir vi dette på båten vil det på sikt føre til enda større press på dyrket mark og skogsområder, økt fortettingstrykk i boligområder samtidig som lite eller ingenting vil skje på Moan i lang tid fremover.

Et stort friområde på en halvdel og bebyggelse med sentrumsfunksjoner på andre halvdel vil best svare ut de forskjellige interessene innbyggerne i Hommelvik har og måtte ha i fremtiden.