Senterpartiet er opptatt av effektiv og velfungerende samferdsel. I et langstrakt land som vårt tjener flyrutene en meget viktig samfunnsfunksjon, for å legge til rette for næring, reiseliv og skape bolyst i hele landet.

Flyruten Røros - Oslo er en såkalt FOT-rute, der Samferdselsdepartemntet kjøper inn flytjenester på anbud hvert 4. år. Senterpartiets rolle i regjering har tidligere bidratt til en kraftig styrking av flytilbudet på Røros, og dermed økt samfunnsnytten av den offentlig eide flyplassen vår. Det er derfor svært skuffende å observere at den nåværende regjeringen ikke griper inn og sørger for god drift av flyruta. I pressen har vi over tid lest om problemene flyselskapet har, og ferske passasjertall viser svært tydelig at de tidligere brukerne av flyruta ikke har tillit til det eksisterende tilbudet. Vi utfordrer herved samferdselsminister Hareide, rydd opp!

I fremtiden er det vedtatt at Fylkeskommunen skal overta innkjøperansvaret. Vi ber derfor Trøndelag Senterparti arbeide for fremtidig viktige krav i anbud for regionale flyruter (FOT) og fremmer følgende forslag for dem:

I langstrakte Norge tjener de regionale flyrutene en svært viktig funksjon.

Fylkeskommunen har blitt tildelt oppdraget med å kjøpe inn regionale flyruter i Trøndelag. På et generelt plan er det viktig med riktige anbudsvilkår i slike anskaffelser.

Senterpartiet ønsker med bakgrunn i tidligere erfaringer med støy i anbudsprosesser rundt FOT-ruter at følgende krav skal implementeres:

- Mulighetsrommet for å sikre grunnleggende arbeidstagerrettigheter skal søkes utnyttet - Det stilles krav om gjennomgående billetter i anbudene - Miljø og klimaambisjoner vektlegges

Vi vil i tillegg be vår Stortingsrepresentant Heidi Greni følge opp.

For Røros Senterparti

Stein Petter Haugen, leder