Det vises til melding av 19. februar 2018 vedrørende styrets forslag om å gjennomføre en emisjon i RørosBanken.

I tråd med styrets forslag, besluttet forstanderskapet i RørosBanken i møte den 19. mars 2018 å etablere eierandelskapital ved utstedelse av minimum 600 000 og maksimum 700 000 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs 105 ("Emisjonen"). Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning av minimumsbeløpet i Emisjonen med bruttoproveny NOK 63 millioner.

Emisjonen foreslås som følge av nye og strengere krav til kjernekapital, samt bankens ønske om å fortsatt kunne vokse innenfor sitt markedsområde.

Tegningsperioden er planlagt å løpe fra 16. april 2018 kl. 09:00 til 4. mai 2018 kl. 15:00.

Et prospekt for Emisjonen som skal godkjennes av Finanstilsynet, vil bli offentliggjort i forkant av tegningsperioden. Prospektet vil være tilgjengelig på bankens og tilretteleggerens hjemmesider, www.rorosbanken.no og www.norne.no, fra oppstart av tegningsperioden og kan også fås i papirformat ved henvendelse til banken eller tilrettelegger.

RørosBanken har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i transaksjonen.