Fylkesmannen i Trøndelag

Mange bedrifter sliter under koronakrisen. Av den grunn er det satt inn tiltak som kan motvirke permitteringer og oppsigelser. Ett av tiltakene er å øke støtten til kompetanseutvikling gjennom arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring (BIO). Målet er å bidra til at virksomheter kan bruke ledig kapasitet til å heve kompetansen og omstille seg, fremfor å permittere eller si opp de ansatte.

Virksomheter som må foreta større omstillinger, kan søke om bedriftsintern opplæring av egne ansatte (BIO-midler) for å unngå oppsigelser. I 2020 var det opprinnelig satt av 55 millioner kroner til bedriftsintern opplæring. Tilskuddet er nå økt til 105 millioner kroner.

Det er fylkeskommunene som forvalter midlene fra 1. januar 2020, ettersom disse kjenner situasjonen i regionen godt og kan sette inn innsatsen der den trengs mest. Midlene er fordelt med et likt beløp per innbygger og vil bli utbetalt 3. april.