Tomas Iver Hallem

Statistisk sentralbyrå (SSB) la sist uke fram sine prognoser for folketallsutvikling mot 2050. Den viser en framskriving for hvordan antall innbyggere i Trøndelag vil endre seg med bakgrunn i hvordan folketallsutviklingen har vært de siste 10 årene. Det vil si at SSB bruker tall for hva som har skjedd de siste 10 årene til å «spå» om hva som vil skje de neste 30 årene.

Statistikken gir oss innsikt i hvordan folketallsutviklingen kan komme til å bli for kommunene i Trøndelag. Det er en alarmerende utvikling som SSB legger i sin prognose for store deler av Trøndelag.

Ut fra SSB sin framskrivning er det lett å være enige med de som hevder at regjeringen har bommet med sin distriktspolitikk, og at det er ført en politikk fra Erna Solberg som har forsterker sentraliseringen.

Norge trenger et skifte. Det trengs en ny helhetlig distriktspolitikk som legger en bred føring for en samlet innsats og som samtidig er spisset nok til å treffe spesielle områder i distriktspolitikken. Det kreves at det ses på både skatte- og avgiftspolitikken slik at det blir gunstigere å drive næring og bosette seg for familier i distriktene, samtidig som det støttes opp om lokale grundere gjennom satsing på gode veier og nettilgang til alle.

Skal vi legge til rette for at unge skal bosette seg i bygdene, må staten gå foran med å gi nye tjenester til de som ønsker å bo i distriktene. I tillegg til et skattesystem og et lovverk innen bruk av naturresurser som stimulerer til aktivitet, må det også vurderes nye tilbud for de som bor i bygdene. Ta f.eks. at det i byene er slik at de unge har et godt kollektivtilbud.

Kan bygdeungdommene våre få et alternativt tilbud? Kan førerkorttilskudd for moped og bil bli et tilbud som er et første skritt i et mer likeverdig tilbud? Eller et ungdomskort for bruk av taxi som gjør at unge har råd til å ta seg fram gjennom et offentlig tilbud?

Vi trenger en regjering som ikke båndlegger beiteområdene med rovdyr som fortrenger matproduksjon. Vi trenger en stat som sammen med kommunen utvikler gode kommunale tjenester og som gir barna våre en bedre skole og en eldreomsorg som skinner. Vi trenger Ikke en regjering som ivrer etter å slå sammen kommunene.

Vi trenger en regjering som vet at distriktene trenger en satsning på veger og jernbane som frakter gods og folk. Hvorfor er det slik at trønderbanen bare gir et minimumsløsninger med sitt tilbud fra Namsskogan til Oppdal? Vi trenger en regjering som ønsker å bidra til at vi har flyplasser i Trøndelag, og som gjør det mulig å fly fra Nærøysund, Namsos, Røros og Ørland på en bedre måte de neste 30 årene enn i dag.

Norge og verden er inne i en krevende tid, og det fordrer en regjering som nå må bekjempe den økende arbeidsledigheten samtidig som det satses i distriktene. Vi trenger en kraftfull utbygging av infrastruktur, og en tiltakspakke for investeringer i landbruket som skal produsere ren norsk mat i fremtiden, også. En slik satsing vil skape langsiktige arbeidsplasser tilknyttet landbruket og bidra til at byggebransjen i hele landet får et løft.

Politisk må det være en klar ambisjon om at SSB sin negative framskrivning av bosetning i distriktene i Trøndelag motvirkes med en offensiv satsing. Senterpartiet med Trygve Slagsvold Vedum trengs mer enn noen i regjeringen slik at vi kan få en offensiv distriktspolitikk som er nytenkende og har ambisjoner for de av oss som velger og ønsker å bo og virke i distrikts-Norge.

Tomas Iver Hallem Fylkesvaraordfører (Sp)