Du husker kanskje «får i kål»-utspillet til Vedum og flere andre underlige profetier om Høyres landbrukspolitikk i 2012.

Retorikken fikk feste seg, og i en undersøkelse for Norsk Bondelag samme år, svarte 30 prosentvav respondentene at de trodde de måtte avvikle driften om Høyres politikk ble innført. Hva har så skjedd etter 7 år med Høyre i regjering? Landbruket blomstrer, og vi opplever fornøyde bønder som føler seg både sett og hørt! Vedum har tidligere uttalt at faktasjekker forflater debatten.

Vi opplever at det settes fram påstander som ikke er i tråde med den virkelighet vi finner ute i landet. Men skal vi politikere fortjene tilliten vi blir vist, er det avgjørende at vi alle, også Vedum forholder seg til sannheten. Og tallenes tale er klar: -Vi opplever nå at trenden med nedleggelse av gårder, som vi så når vi overtok, er kraftig bremset opp.

-Snittveksten i landbruksproduksjonen er mer enn tredoblet

-Gjennomsnittlig omdisponering av jordbruksareal er kraftig redusert

-Antall årsverk i landbruket ser ut til å stabilisere seg. Høyre i regjering leverer også godt på inntektsutvikling i landbruket. I 2020 er anslaget fra budsjettnemda for jordbruket at jordbruket vil få sin sterkeste inntektsutvikling på over 10 år. I dette ligger det en corona-effekt, men slår prognosene til vil jordbruket under regjeringen Solberg (2014-2020) kunne få en inntektsøkning på 31,5 prosent. Lønnsøkningen for lønnsmottakere for samme periode ser ut til å bli 16,3 prosent.

At bonden og hele næringsmiddelkjeden har greid øke produksjonen under corona er ingen tilfeldighet. Det er villet politikk godt hjulpet av dyktige bønder som får fram gode norske kvalitetsprodukter.  Vi produserer stadig mer av maten som vi selv spiser i Norge og Høyres målsetning har hele tiden vært å øke matproduksjonen. Vi har gjort det lønnsomt å bli litt større slik at ny teknologi som bl.a. melkerobot og digital gjødsling utnyttes. Samtidig har vi sørget for at mellomstore og små gårdsbruk også er blitt tilgodesett, slik at vi greier å opprettholde et landbruk over hele landet.

Dette borger for økt produksjon, god beredskap og levende distrikter.  I neste periode skal vi fortsette å satse på bonden. Landbruket skal være en attraktiv arbeidsplass for unge. Vi vil støtte opp under et landbruk over hele landet og gi bonden større muligheter for lønnsom drift, gjennom å kunne investere i og utnytte egen eiendom.

Vi skal sørge for at det blir mer lønnsomt å drive skogen aktivt, slik at vi kan realisere det grønne skiftet og skape flere arbeidsplasser i en viktig grønn næring. I dag binder skogen omtrent halvparten av de årlige klimautslippene i Norge. Vi i Høyre vil lytte og være tett på fordi mat og tilgangen til trygg mat er et fundament for alt liv og fordi skogen blir viktig for å gjennomføre det grønne skiftet.

Mens Vedum driver med sin skremselspropaganda vil vi brette opp ermene for å legge til rette for et bærekraftig landbruk over hele landet i dialog og samarbeid med våre dyktige og innovative bønder – og får i kålen vil være sikret også i årene fremover.