Nina Pettersen, NTT

Frode Støre Bergrem, TT

Kronikk fra Frode Støre Bergrem (Trondhjems Turistforening) og Nina Pettersen (Nord-Trøndelag Turistforening):

Myndighetene planlegger tidenes største satsing på vindkraft. I Trøndelag kommer det nå 18 vindkraftverk. Stokkfjellet i Selbu er ett av disse. Ikke nok med det! Nå er NVE i gang med enda en utredning. Bare verneområdene holdes utenfor. NVE ser nå bl.a. på om det egner seg for vindkraftproduksjon på de resterende naturområdene i Meråker, Selbu, Tydal og Stjørdal. Her kan det dermed komme nye enorme industrianlegg og de kommer med mengder av turbiner på opp mot 250 meter. Det er dobbelt så høyt som Tyholttårnet! Den massive utbyggingen av norsk natur truer nå din tursti, din fjelltopp, din utsikt, din stillhet, ja alle våre friluftslivsperler som ikke har formelt vern.

Denne raseringen må stoppes. Vi redder ikke klimaet med å ødelegge naturen. I stedet for å bygge ut landbasert vindkraft viser undersøkelser at det er mer hensiktsmessig å starte med å effektivisere vannkraftturbinene og gjøre sparetiltak. Samtidig må vi satse på andre fornybare energikilder. Økt forbruk, mer produksjon og nedbygging av den dyrebare naturen vår er ikke bærekraftig.

Rundt en fjerdedel av alle vindkraftanleggene det allerede er gitt tillatelse til i Norge, ligger i Trøndelag. Det er god grunn til å frykte at vår region og vår kyst vil bli ekstra hardt rammet av den nye bølgen av konsesjoner som myndighetene ønsker å legge til rette for. På bestilling fra Olje- og energidepartementet kartlegger nemlig NVE nå hele Norges landareal for å finne de best egnede områdene for vindkraft. NVE har satt et mål om å etablere 15-20 områder som hver for seg vil være omtrent på størrelse med Fosen. Innenfor disse områdene skal det bli vesentlig enklere å få konsesjon enn utenfor. Så godt som alle fjellområdene og kystheiområdene i Trøndelag, som ikke er vernet, er blant disse analyseområdene og dermed aktuelle for utbygging

Friluftsliv er vår største og viktigste fritidsaktivitet. Naturen er grunnlaget for vår mulighet til rekreasjon, opplevelser, berikelse, mestring og ro. Naturen trues fra flere hold, blant annet av urbanisering og industriutbygging. I løpet av de siste hundre årene er andelen villmarkspreget natur gått fra 50% til under 12%. Ønsker vi at fremtidige generasjoner skal få oppleve det samme som oss, må vi verne om det lille som er igjen av urørt natur.

For å forstå konsekvensene av de massive inngrepene vindkraftutbygging innebærer, må man oppleve dem på nært hold. For hver vindmølle som skal bygges må det i snitt etableres 800 meter vei, stigningen på veien må være lav og for å komme igjennom terrenget må det da sprenges ut store skjæringer. Ved hver turbin blir det laget en gruset oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane. Arealbruken for å lage vindmølleparker vil være enorm. Disse naturinngrepene er irreversible.

Hva er prisen for ødelagt natur? Det sørgelige faktum er at naturen verdsettes til kroner null i slike prosesser. De som får konsesjon for å bygge et vindkraftanlegg trenger ikke å betale for å rasere friluftsområdet ved hytta di. Eller multemyra din farmor tok deg med til fra barnsben av.

Det finnes store muligheter for å redusere klimautslipp uten å beslaglegge store naturområder. Energieffektivisering- og sparing er stikkord som vi vil fremheve. Å ruste opp eksisterende vannkraftverk er et av tiltakene som bør prioriteres. Som eksempel kan nevnes at kraftverket i Lysebotn i Rogaland økte kraftproduksjonen tilsvarende forbruket for 10.000 husstander etter oppgradering. Vi har mange eldre vannkraftverk i landet som det kan gjøres lignende tiltak på. Bruk av varmepumper, og utnyttelse av solenergi på bygninger har et stort potensiale og bør satses mer på. Vindkraft til havs vil ikke ødelegge naturen. Dette bør være et satsingsområde for Norge med sin maritime industri og kompetanse fra blant annet oljenæringen.

NVE leverer sitt forslag til rammeverk 1. april 2019. Her inkluderes sannsynligvis flere områder i Trøndelag, og kanskje er det Barnas Naturverden i Trollheimen eller ditt favorittområde som trekker det korteste strået grunnet gunstige vindforhold. For å stå imot dette, må vi stå sammen, brette opp ermene og kjempe for Trøndelag og friluftslivet vårt!

Planene som er under arbeid nå er den største arealsaken i Norge noensinne, og det bør engasjere alle som har et hjerte for naturen. Ønsker du å si nei til mer rasering av trønderske fjell og kystheier og ja til å ta vare på naturen vår, kan du gå inn på Trondhjems Turistforening sine nettsider og undertegne oppropet vårt.

- Vi redder ikke klimaet med å ødelegge naturen, sier Nina Pettersen, daglig leder i Nord-Trøndelag Turistforening og Frode Støre Bergrem, daglig leder i Trondhjems Turistforening

Nina Pettersen er daglig leder i Nord-Trøndelag Turistforening Foto: NTT
Frode Støre Bergrem, daglig leder i Trondhjems Turistforening Foto: TT
Vindanalyse-områder i Trøndelag Foto: NVE