Ole Herman Sveian

Etter at gårsdagens krisepakker ble framlagt uten klare formuleringer om kompensasjon til kommunene, ser vi det nødvendig å overbringe en samstemt bekymring fra Trønderske kommuner som kom fram i ordførermøtet.

Uttalelser fra samtlige partier som er representert på stortinget, næringsliv og befolkningen, tyder på at alle forventer at kommunene stiller opp og bidrar både under krisen, og ikke minst er en kraftfull del av løsningen etterpå. Dette er også kommunens klare ambisjon og ønske.

Vi er i en situasjon hvor skatteinntektene vil falle dramatisk, betaling for barnehage og SFO ikke skal innkreves, sosialhjelpsutgiftene øker og utgiftene til helsetiltak i forbindelse med pandemien eskalerer. Situasjonen vi er oppe i medfører også veldig mange usikkerhetsmomenter rundt øvrige økonomiske forhold for kommunene. Alt fra tilgangen på kapital og likviditet, til økte pensjonskostnader som følge av dårligere avkastningen i pensjonskassene, er forhold som nå skaper bekymring i Trøndelags-kommunene.

I forrige krisepakke er det gjort følgende anmodningsvedtak: "Kompensering av kommuner og fylkeskommuner for urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter". Stortingets intensjon med dette vedtaket var nok bra. Ute i kommunene oppfattes dette imidlertid som en usikker og svak formulering, jfr. Begrepet "urimelig"

Slik vi forstår situasjonen, blir det uttalt fra regjeringen at avklaringen rundt kompensasjonen til kommunene for tapte inntekter og merkostnader skal komme i revidert nasjonalbudsjett som legges fram i mai. Vi i KS Trøndelag er enige i at dette kan være den naturlige anledning å komme med konkretisering av både beløp, bevilgninger og innhold. Det er imidlertid tvingende nødvendig at det kommer klarere og tydelige formuleringer allerede nå, for å etablere en sikkerhet for at staten faktisk kompenserer både tapte inntekter, og økte kostnader fullt ut for kommunene og fylkeskommunen. Hvis ikke så skjer frykter KS Trøndelag at kommunene ikke i likestor grad vil bidra motsyklisk som en del av samfunnsdugnaden i den krisen vi nå er inne i, men rette fokus mot intern styring og budsjettbalanse

I kommunene er det dessverre alltid en sunn skepsis til om staten fult ut stiller opp, historisk har ikke alle udelt positive erfaringer i den retning.

Mangelen på klare formuleringer i stortingsvedtak rundt at man trygger kommuneøkonomien gjør hele situasjonen veldig usikker, og det vil ganske raskt bidra til at kommunene setter bremsene på. En situasjon hvor kommunene må "legge seg bakpå" vil trolig bidra til en kraftig forverring av situasjonen, med økt arbeidsledighet, permitteringer og konkurser som resultat.

Uten klare avklaringer fra stortinget blir fremtidsbildet for kommunene for usikkert og det er stor fare for at samfunnet ikke får det bidraget fra kommunene som er helt nødvendig i denne prekære situasjonen.

De trønderske kommunene gjør et fantastisk arbeid på alle sine tjenesteområder midt i denne krisen. De er også beredt til, og har et stort ønske om, å bidra til å holde hjulene i gang under krisen. Det er viktig for at samfunnsstrukturene etableres og normaliseres så raskt som mulig etter at denne unntakstilstanden er over.

Derfor er det nå viktig at stortinget bidrar til å skape den tryggheten som setter kommunene i stand til å bidra til vekst og utvikling i etterkant av krisen.

Vi håper dere formidler dette budskapet internt i deres respektive partier slik at det også når fram til medlemmene av finanskomiteen.

Lykke til videre med et viktig arbeid for oss som bor i Norge nå!