Fylkesmannen i Trøndelag

Knutsen har jobbet i reindriftsforvaltningen siden 2006. Hun har vært konstituert som direktør siden februar i år. I 2014 ble reindriftskontorene slått sammen med fylkesmannsembetene. Siden sammenslåingen av daværende Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag har avdelingen vært representert på Snåsa og Røros, med i alt åtte ansatte. Avdelingen har ansvar for forvaltning av all reindrift i Trøndelag og sørover.

-Jeg ser frem til å fortsette med de viktige oppgavene som avdelingen utfører. Vår hovedoppgave er å ivareta reindriftas interesser og dermed sikre fortsatt sør-samisk språk og kultur, sier Camilla Knutsen.

En av to

Knutsen blir nå en av tre reindriftsdirektører i landet, da Fylkesmannen i Troms- og Finnmark og Fylkesmannen i Trøndelag har egne reindriftsavdelinger. I tillegg har Landbruksdirektoratet en reindriftsdirektør. (I Nordland er landbruksavdelingen og reindriftsavdelingen slått sammen til en avdeling). Avdelingen er faglig underlagt Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet.

-Jeg er veldig glad for at Camilla har takket ja til jobben som reindriftsdirektør. Med denne ansettelsen har vi sikret oss en faglig sterk leder med sterk motivasjon for og evne til å sette den nasjonale reindriftspolitikken ut i livet, sier fylkesmann Frank Jenssen.

Førstelinje for næringa

Hovedoppgaven til reindriftsavdelingen å bidra til at myndighetene når de overordnede målene for reindriftspolitikken, som er å bidra til ei økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift. Blant annet er avdelingen førstelinje opp mot reindriftsutøverne, de veileder i forbindelse med etablering og overføring av siidaandeler, gir råd i gjerdesaker, godkjenner bruksregler, er sekretariat for reinmerkenemndene og bidrar til reindriftsbasert næringsutvikling. En annen sentral oppgave er å ivareta viktige interesser for reindriftsutøverne i saker etter plan- og bygningsloven, eksempelvis kommunale arealplaner.