Fv 30 er spesielt trafikkfarlig pga manglende og sviktende grunnleggende drift- og vedlikehold av veien gjennom hele året. Ansvarlig for dette er Trøndelag fylkeskommune.

Når veibane ikke holder lovlige krav til ujevnheter i asfalt (vesentlig slitasje og spordybde) kan ikke Fylkeskommunen skylde på at dette fikk vi ikke ordnet opp i før vinteren kom.

Dette er uholdbare påskudd og ikke holdbare unnskyldninger fra veiansvarlig Fylkeskommune. Fv 30 har i årevis hatt manglende oppfølging, manglende påkrevde utbedring og manglende forsømt helårsvedlikehold av vei.

Her må Fylkeskommunen legge frem drifts- og vedlikeholdskontrakt og fremlegge offentlige lovkrav til Fv 30, slik at Fylkeskommunen påviser hvordan veiansvarlig oppfyller sin lovpålagte plikt til å sikre trygg og sikker vei.

Spesielt vintervedlikehold er i vedlikeholdskontrakt ikke tilstrekkelig detaljert og spesifisert mht hva skal vedlikeholdes. Veibane, sikre avrenning fra veibane, opprettholde full vinterveibredde med samme veikvalitet i hele veibredde, opprettholde lovlige kjøreforhold mht at det ikke skal være spordybde over tillatte veikrav. Videre mangelfull vegsikring av berg og manglende fjerning av issvuller i vegbane og overheng av is på fjell.

En rask befaring av strekningen, spesielt Singsås-Røros, avslører et faktum hvor alt av vedlikehold og krav til vedlikehold og krav til lovlig veistandard svikter. Slik er det spesielt hver vinter og har pågått i årevis. En handlingslammet fylkeskommune som ikke er istand til å ivareta sitt ansvar.

ARKIVFOTO: Speilblankt på fv. 30 gjennom Ålen lørdag kveld. Foto: Berit Kleven

Når en ser hva og hvordan våre politikere håndterer dette i økonomisk termer, er det kun snakk om at Fylkeskommunen tenker å å få gjort noe i sammenheng med at det må skaffes tilveie bompenger. Hvorfor skal bompenger inn her? Svikt og svakheter skyldes mangelfull veistandard og mangelfullt veivedlikehold fra veieeiers side over mange år. Her påhviler ansvar og kostnad i sin helhet Trøndelag fylkeskommune, direktorat og departement.

Se på veiutbedringer mot Oppdal, mot Åfjord, nordover. Er det rasfarlig eller sikre berdskap nord-sør, ja da blir det utbedringer umiddelbart. Røros – Støren er også en strategisk viktig samferdselsåre nord- sør. Dette ble tydelig dokumentert ved hjemmefrontens innsats under krigen i Singsåsområdet. Spesielt mht rasutsatte steder igangsettes tiltak og veiutbedring når det blir publisitet og mediaoppmerksomhet. Hvorfor igangsetter ikke Fylkeskommunen vedlikehold, utbedring og forbedring på Fv 30 , spesielt strekningen Singsås – Ålen. Det har flere ganger gått store ras mellom Holtålen og Ålen pga flussberg, hvor Fv 30 har vært stengt i lengre perioder. Hver gang en kjører Singsås – Ålen og Ålen-Røros, slår ofte tankene inn – når kommer neste store ras her og er det gjennomført vedlikehold mht sikker og trygg vei ?

Å få dokumentert svikt og mangelfullt ansvar fra fylkeskommunens side er ikke vanskelig å påvise. Her må lokale aviser og Adresseavisen sørge for koordinering av avisoppslag som publiseres i de ulike aviser, slik at alle bilister blir tilfredstillende underrettet om engasjement som pågår mht å få bedre veistandard og tilfredstillende trygg og vedlikeholdt vei. Her kunne media gjort en felles innsats mht å få inn dokumenterte svar/tilbakemeldinger fra bilister på hvordan den faktiske veikvalitet og standard er. Også fylkeskommunen kunne engasjert media til å foreta objektive brukermålinger på opplevelse og kvalitet på utført drift- og vedlikehold av vei. Sannsynligvis er ikke fylkeskommunen positivt innstilt til brukerundersøkelser, da dette vil avdekke en alvorlig svikt fra veiansvarlig myndighet.

Forsikringsselskaper og politi sitter på skade og uhellsstatistikk på Fv 30 de senere år. Hva utgjør sum alle innmeldte bilskader på Fv 30 de senere år? Sannsynligvis er skadestatistikk på Fv 30 uforsvarlig og unormal høy, sammenlignet med andre fylkesveier på østlandet.

Seneste måned har det vært et betydelig antall uhell. Jevnlige bilvelt og biler som går rundt, biler som pga dype isspor havner i feil kjøreretning. At ikke liv har gått tapt er bare et lykketreff. Og her sitter bare Trøndelag fylkeskommune i ro og foretar seg intet? Tillit til politikere er tynnslitt fra før – det blir ikke bedre med en så fraværende politisk fylkesledelse!

Det må settes opp skilt, slik at bilister og veifarende kan melde inn svikt på drift og vedlikehold av vei via f.eks loggpliktige SMS- meldinger hos fylkeskommunen, slik at mangelfull drift og mangelfullt vedlikehold blir dokumentert av veiansvarlig.

Det er også slik at samfunnskostnaden ikke måles av fylkeskommune eller overordnet myndighet. Fylkeskommunen har ikke i oppgave og se på den totale samfunnskostnad. Klassisk offentlig ansvarsfraskrivelse, men er det lov å fraskrive seg et lovpålagt ansvar om sikker og trygg vei? Total sammfunnskostnad er heller ikke noe ulike departement og direktorater lenger ser på og som er avgjørende viktig for pålegg og styring av de ulike Fylkeskommuner.

Hvis en summerer opp alle skader på kjøretøy og personer som har vært i ulykke på Fv 30 de senere år, er den totale samfunnskostnad betydelig. Ikke minst alle ekstra helsekostnader det offentlige blir påført gjennom en unormalt høy ulykkesfrekvens og hvor mennesker blir livsvarig skadd, blir invalid, påført redusert arbeidsførhet og noen omkommer.

I videre prosesser er det viktig å ha et korrekt og riktig utgangspunkt mht hvem og hvilken veimyndighet har ansvar for veikvalitet og skal være ansvarlig for kostnader for å ha en lovlig og trykk vei og ferdes på.

Det er ikke bompenger og mer penger fra bilistene som skal til her, men mer midler fra offentlige ansvarlige myndigheter.

Yrkessjåfører har i tillegg erfaringer og dokumentasjon på hvorfor fylkeskommunen her svikter og forårsaker uforsvarlig og ulovlig vegstandard på Fv 30.

Dette er en veiskandale som kan sammenlignes med andre offentlige skandaler som er blitt avdekket i offentlig sektor de senere år – våre politiske og styrende ledere er ikke lenger i stand til å gi borgere og bilister den trygget de er lovpålagt å gi folket.

Jan Magne Ørke Hytteeier Røros

ARKIVFOTO: Det har vært en kraftig kollisjon mellom to personbiler i Gullikstadbakken nord for Røros. Foto: Per Magne Moan