Mens høyreregjeringen vil bygge ned de offentlige tjenestene i Norge, vil SV styrke fellesskolen og gjøre SFO gratis i hele landet.

Erna Solberg har lagt fram en perspektivmelding, en plan for hvordan vi ser for oss at det vil gå for Norge de neste 30 årene. Solberg svartmaler fremtiden for velferdsstaten, og sier rett ut at fra nå av har vi ikke råd til mer velferd. Det er selvsagt ikke sant, det handler om hvordan samfunnet fordeler ressursene vi har.

En styrket fellesskolen er viktigere enn noensinne hvis alle barn skal ha like muligheter til å lære, lykkes og trives. Da må vi for det første ha nok lærere. Vi trenger en massiv satsing på å rekruttere og beholde flere lærere. Det viktigste for barns læring er at de møter en lærer med lærerutdanning. Dette kom vi et langt skritt nærmere da SV var med og kjempet frem lærenormen i 2016. Men normen hjelper oss ikke nå når det er lærertørke, og regjeringen sørger for at enda færre slipper inn på lærerutdanningen ved å innføre et absurd krav om karakteren 4 for å komme å inn på lærerutdanningen.

For det andre må skoledagen bli mer praktisk og variert. Her ligger det et enormt potensial å se skolefritidsordningen som en del av ungenes helhetlige skoledag. Gratis SFO gjør skolen til en sterkere fellesskapsarena med nye yrkesgrupper inn i skolen, noe vi har god erfaring med fra Oslo. Gratis SFO til alle barn er også en velferdsreform. En familie med et barn i SFO sparer i gjennomsnitt 13 036 kroner i året med gratis SFO. Det er sosial utjevning i praksis! Gratis SFO gir mulighet til mer fysisk aktivitet, mer tid til praktisk læring og gratis og sunn skolemat til alle barn. Vi har hatt nok hjemmeskole på en stund. Det er på høy tid å erstatte de tradisjonelle hjemmeleksene med øving på skolen og på SFO.

For det tredje må vi ha mer tillit og mindre måling i skolen. Målstyringen av skolen, med standardisert testing som hovedingrediens, er avleggs og må erstattes med tillitsbasert styring.

Barn og unge fortjener en endret og mer variert skoledag. Dette har blitt enda tydeligere etter snart et år med korona. Ungene våre fortjener en skole med nok lærere som har tid til å bli godt kjent med - og å følge opp hvert enkelt barn. En skole som speiler det samfunnet vi ønsker – en inkluderende fellesskole hvor alle elever har like gode muligheter for å lære, lykkes og trives. Sv ønsker mindre klasseskiller, SFO skal være gratis.

I vårt arbeidsprogram står det :

SV vil ha en inkluderende fellesskole som skal sikre at alle barn og unge får et godt opplæringstilbud.

SV ønsker en praktisk og variert skoledag med fysisk aktivitet, der lekser gjøres på skolen.

De siste årene har vi sett en økt teoretisering av skolen, der barn måles med standardiserte prøver, mens praktiske og estetiske fag nedvurderes.

Skolen må dyrke fram et større mangfold av ferdigheter, nysgjerrighet og glede over å lære noe nytt.

SFO må få økte ressurser og flere ansatte.

Gratis SFO skal sikre et fellesskap med lek, fysisk aktivitet, kultur og et variert tilbud til alle barn, uavhengig av foreldres inntekt og bakgrunn. Vi får da et samfunn med mindre klasseskiller, og barna har alt å vinne på at alle stiller likt.

En familie her på Røros med et barn i SFO vil spare over 30000 kroner i året med gratis SFO.

Det er sosial utjevning i praksis, og stor en utvidelse av velferdsstaten.

Ingen skal måtte gå alene hjem fra skolen når resten av barna leker og lærer videre, på grunn av foreldrenes økonomi. Nå er tiden inne for å fjerne klasseskillet i SFO.

Det handler også om å skape en mer, praktisk og variert skolehverdag.

Med gratis SFO kan skolefritidsordningen bli en mer naturlig del av ungenes helhetlige skolehverdag, med mer tid til fysisk aktivitet, praktisk læring og et gratis og sunt skolemåltid.

Det blir også tid til å gjøre leksene på skolen der man kan få hjelp og ikke må gjøre leksene hjemme.

En rask sjekk viser at for Trøndelag varierer prisene fra 1450 kr per mnd i Tydal og til 3090kr pr mnd i Rennebu og Meråker.

Her på Røros koster en heltidsplass ved SFO kr. 2887 Og 60% plass kr. 2075 Pr mnd.

Det finnes faktisk familier som ikke har råd til SFO. Og barna trenger en rettferdig og åpen skole, der ingen blir skviset ut pga økonomiske skiller.

Vi ser også at Ap nå har åpnet øynene for et gratis SFO tilbud.

Dette er som musikk i et Sv`øre etter at vi har jobbet med dette i mange år.

Så med et regjeringsskifte til høsten så kan vi øyne et håp om at et gratis Sfo tilbud blir til en realitet.

Hilde Danielsen, Røros Sv og Andre kandidat på Stortingslisten for Trøndelag Sv, sør krets.