Arnstein Stensaas

Vil komme med en del bemerkninger vedrørende kommunedirektørens forslag om at Røros kommune skal legge ned hele Brekken Oppvekst og Lokalsenter.

Det ser ut som om kommunen regner kun kostnader pr. barnehode, uten å se det hele perspektivet og de kommende konsekvensene for hele lokalsamfunnet.

For meg virker det som at dette er lite overveid og helt utenfor en helhetsvurdering. Kommunen må være klar over at de har et stort ansvar for alle kommunens innbyggere, og ikke bare de som er bosatt i og rundt Røros sentrum.

For innbyggerne i både Brekken og Glåmos ser det ut som at Røros kommune enda ikke har registrert at det har vært en kommunesammenslåing for mange år siden, og har dermed glemt at kommunegrensen da har blitt utvidet. Jeg vil rose Brekken-samfunnet for sin stå-på-vilje og egeninnsats for å klare det meste selv i de fleste situasjoner.

Her er dugnadsånden godt forankret og samholdet innad er sterkt når det gjelder. Som et eksempel kan vi nevne det flotte idrettsanlegget med kunstgressbane som vi ganske nylig har åpnet, et anlegg Røros kommune heller ikke fant mulighet til å støtte økonomisk. Men med stå-på-vilje og samhold klarte vi dette selv.

Dette gjelder også mye annet i bygda, som via sterk dugnadsånd og en kjærlighet til grenda fører til at dette er et lite sted med masse aktivitet, gode tilbud for innbyggerne og et trygt og godt nærmiljø.

Men tilbake til skolen og barnehagen. Røros kommune må være klar over at hovedingrediensen i bygda nettopp er dette tilbudet. Hvordan skal folk finne verdi i å både bo og bosette seg i Brekken uten et oppvekstsenter?

Jeg mener det er uhørt å kaste frem slike forslag som kommunedirektøren her har gjort, uten å på forhånd føre en dialog med lokalsamfunnet eller iverksette mulige tiltak for å bedre situasjonen.

Siden forrige gang en nedleggelse av oppvekstsenteret var oppe til diskusjon, noe som snart er 7 år siden, har lite skjedd. Hva har kommunen forsøkt i denne perioden for å legge til rette for økt befolkningsvekst og bosetting i Brekken?

Har kommunen i hele tatt vurdert å tilby flere og rimeligere boalternativer for unge voksne som ser etter et framtidig sted å bo? Hva har kommunens strategi vært for å markedsføre alle de gode kvalitetene bygda har med tanke på friluftsliv, aktiviteter, næringsliv og ikke minst, et godt og trygt oppvekstmiljø?

Dette forlanger vi et svar på, før man i hele tatt beslutter å legge ned kjernen i bygdesamfunnet. Det som er merkelig med Brekken, er at når det blir et ledig hus i bygda, tar det ikke lang tid før dette igjen er bebodd.

Dette tyder i mine øyne på at det må være et behov for flere bo-muligheter i nærområdet. Nå må kommunen bli mer positive og offensive, i stedet for å nekte å gi byggetillatelse til enkelte som ønsker å bosette seg i bygda, noe som vi også har eksempler på. Jeg må også i denne debatten naturligvis nevne næringslivet i Brekken.

Vi på Stensaas Reinsdyrslakteri er en av de største bedriftene i nærområdet med våre 30 årsverk. I tillegg har vi flere viktige virksomheter innenfor hotell og reiseliv, entreprenørskap og håndverk, transport, mat og kultur, samt mange forskjellige enkeltpersonsforetak for å nevne noe.

I Brekken har vi også reindrifta og landbruket som store og sterke næringer som bidrar med mye inn til kommunen. Totalt sett er det her snakk om mange årsverk.

Ut fra dette blir det litt korttenkt å verdsette et barnehode opp mot kostnader. Antar at det jeg her har nevnt vedrørende næringslivet i Brekken og omegn også gir kommunen betydelige inntekter i form av skatter og avgifter.

Dersom kommunen har nok økonomisk evne til å gjøre et regnestykke på disse inntektene, opp mot kostnaden av noen uskyldige små barnehoder, så tror jeg regnestykket blir enkelt.

Har også registrert at det har vært behov for flere barnehageplasser på Røros. En god løsning hadde vel da vært at Brekken barnehage tilføres barn fra Røros? Husk at avstanden fra Røros til Brekken er akkurat den samme som fra Brekken til Røros.

Uansett, så er det uhørt å frakte små barn en avstand på minst 6 mil per dag, uansett hvilken retning det gjelder. Det virker for meg som at avstanden fra Røros til Brekken er betydelig stor, men når det snakkes om avstanden fra Brekken til Røros så virker det i denne saken å bety ingenting. Er det slik en kommune skal behandle sine innbyggere?

Jeg ber derfor om at Røros kommune snarest innfinner seg i Brekken for et bygdamøte, da denne saken er meget omfattende og berører fler enn bare personer tilknyttet selve skolen og barnehagen.

Fagrapporten som kommunedirektøren fremlegger er slik jeg ser det ufullstendig, og det er nok flere enn meg som har spørsmål tilknyttet innholdet. NÅ må dere ta oss på alvor! Her er det et helt bygdesamfunn som står på spill!

En siste bønn til Røros kommune blir derfor; tenk fornuftig – tenk nytt!

Arnstein Stensaas Arbeidende styreleder Stensaas Reinsdyrslakteri