Per Langeng

LESERBREV:

Sp vil prioritere at Holtålen fortsatt skal være en god kommune å bo i, med gode skoler, gode barnehager med åpningstider tilpasset behovet og eldreomsorg med nok varme hender til å sørge for god pleie og omsorg.

Vi vil også legge til rette for å få etablert flere arbeidsplasser i Holtålen.

Politikk er å prioritere, Sp prioriterer gode tjenester og trygghet for innbyggerne, og at Holtålen skal bestå som egen kommune i tråd med innbyggernes ønske.

Pensjonistpartiets førstekandidat har hatt flere leserinnlegg hvor han tydeliggjør at fjerning av eiendomsskatt er førsteprioritet for PP, uten å komme med så mye som en antydning om hvordan dette skal finansieres.

Sp deler intensjonen som at eiendomsskatt må begrenses mest mulig og helst unngås, men det er ikke mulig med dagens sulteforing av småkommuner uten at det går ut over grunnleggende tjenester.

Regjeringa legger opp til trange rammer for kommunesektoren neste år, dette gjelder i særdeleshet frivillig små kommuner under 20000 innbyggere.

Eiendomsskatt har blitt et nødvendig onde for de fleste kommuner for å kunne levere gode tjenester, ifølge SSB har 371 av 422 kommuner sett seg nødt til å innføre eiendomsskatt.

Holtålen vil også få mindre inntekter pga nedgang i innbyggertall, vi må med andre ord skjære ned på utgiftene for å få budsjettet i balanse.

For skole og barnehage er det innført bemanningsnormer som gjør at det ikke finnes innsparingspotensiale innenfor dagens lovverk.

Fjerning av eiendomsskatt kan kun gjennomføres enten ved nedlegging av oppvekstsentret i Haltdalen eller ved kraftige nedskjæringer i eldreomsorgen

Eiendomsskatten gir ca 7,5 millioner i inntekt for Holtålen sin del, det tilsvarer omtrent 12 heltidsstillinger som omsorgsarbeider.

Megård har vært tydelig på at endring av skolestruktur ikke er aktuellt, noe Sp selvfølgelig er helt enig i .

Da gjenstår spørsmålet: Mener Megård at en reduksjon av 12 stillinger i eldreomsorgen er forsvarlig?

Er dette forslaget i tråd med Pensjonistpartiets politikk?

Senterpartiet ønsker å opprettholde dagens skolestruktur og mener en reduksjon på 12 stillinger i eldreomsorgen er helt uforsvarlig, derfor mener vi spørsmålet om redusert eiendomsskatt må legges på is til vi har fått en ny regjering i Norge som prioriterer gode tjenester til innbyggerne fremfor skattelette til milliardærene.

Pensjonistpartiet lover også en kraftig reduksjon av kommunale avgifter (vann, kloakk) .

Megård har vært politisk aktiv så lenge at han vet utmerket godt at det er i strid med kommuneloven å subsidiere utgifter på selvkostområdet, selv om kommunen hadde hatt penger til det og et enstemmig kommunestyre ville prioritere det.

Til sist, det aller viktigste spørsmålet for å beholde gode tjenester nært innbyggerne: Hvordan stiller listekandidatene i Holtålen seg til kommunesammenslåing?

Ifølge valgomaten har alle nå endret standpunkt og har blitt enige med Senterpartiet i at Holtålen skal bestå som egen kommune og at vi skal avvise presset fra regjeringa om å gå inn i nye sammenslåingsdskusjoner.

Håper samtlige listetopper kan bekrefte det.

1. kandidat

Holtålen Senterparti

Per Langeng