Å være politiker handler i stor grad om å prioritere. Det finnes ikke rom for å realisere alle gode prosjekter til enhver tid, og da må man vurdere ulike tiltak opp mot hverandre. Uenigheten mellom de politiske partiene, politikerne og folk flest kan gå på hvilke tiltak som er gode og ikke, og hvilke tiltak som bør prioriteres foran andre. Vi i SV vil alltid prioritere gode fellesskapsløsninger for de som er vanskeligst stilt. Det gjelder også i Selbu.

Barnetrygden er en statlig stønad alle som har barn får månedlig utbetalt for å kompensere for noe av de utgiftene det medfører å ha barn. Ordningen er universell. Det betyr at man får den enten man har millioninntekt eller går på trygd.

Dersom man har for lav inntekt til å betale for livsopphold, bolig, og/eller helsehjelp og tannbehandling, får man økonomisk sosialhjelp. Merkelig nok så er det slik at barnetrygden regnes som inntekt for denne gruppen. Dermed blir summen man får i barnetrygd trukket fra det man faktisk får i sosialhjelp. Dette fører altså til at denne gruppen i realiteten ikke får utbetalt barnetrygd! For de som derimot ikke har behov for sosialhjelp er barnetrygden en støtte man mottar som man ikke betaler skatt av. Med andre ord; det regnes ikke som inntekt for folk flest – kun for de mest vanskeligstilte i samfunnet som mottar sosialhjelp for å få endene til å møtes. Dette er dypt urettferdig. Og; om barnetrygden skal trekkes fra eller ikke er helt opp til hver enkelt kommune.

Regjeringen har vedtatt å øke barnetrygden vesentlig fra 2021. Med dagens ordning i Selbu vil ikke økningen i barnetrygd komme de svakeste til gode med en eneste krone. SV mener det strider mot intensjonen og grunnleggende rettferdighetsprinsipper at Selbu kommune fratar de med minst i samfunnet reell utbetalt barnetrygd som alle andre selbygger med barn.

Derfor foreslo Selbu SV i desember at rådmannen skulle komme med en beregning på kostnadene med å fjerne barnetrygden fra inntektsgrunnlaget til de som mottar sosialhjelp. Rådmannens svar er ca. 700.000,- pr. år, og han anbefaler at dette ikke vedtas. Rådmannen mener også det er «faglige betenkeligheter» ved å fjerne barnetrygden fra inntekstgrunnlaget. Vel, det er ikke mer faglig betenkelig enn at en rekke kommuner allerede har innført ordningen – inkludert landets mest folkerike kommune.

I Selbu er det omtrent 50 barn som kommer fra familier hvor man mottar sosialhjelp. Vi mener disse barnas familier fortjener å bli behandlet som alle andre. Det er nettopp disse barnas familier som har størst behov for barnetrygden. Vi kan ikke se at det er «faglig betenkelig" å avvikle en ordning som fratar de som har minst i samfunnet noe som er ment å være universelt. Barnetrygden er for alle barn! Det er også godt faglig dokumentert at et samfunn vil fungere bedre på alle fronter dersom de økonomiske forskjellene mellom folk er så små som mulig. Det gir blant annet større tillit mellom folk, bedre folkehelse, mindre utenforskap og bedre muligheter i livet for alle.

På bakgrunn av dette kommer vi til å foreslå å fjerne barnetrygden fra inntektsgrunnlaget for sosialhjelp på kommende kommunestyremøte. Vi håper de andre politiske partiene støtter forslaget som vil bidra til å løfte livskvaliteten for barn i økonomisk vanskeligstilte familier. Det er dette som er prioriteringer!

Gro Mari Engen Hanem og Åsmund Sjøberg, Selbu SV