– Gjennom det siste året har vi virkelig fått bevis på hva Norsk landbruk betyr for Norge. Tross pandemi har landbruket stått fjellstøtt og sikret mat på bordet for oss samtidig som å holde verdiskapning og sysselsettingen oppe i distriktene og landet.

Vi er meget bekymret over at mange gårdsbruk blir lagt ned og at mange arbeidsplasser forsvinner. Dette har stor påvirkning på distriktene da landbruket står for mye av verdiskapningen. Små og mellomstore bruk er viktige for å opprettholde lokalt næringsliv, lokal beredskap og ikke minst en bærekraftig matproduksjon basert på lokale ressurser. Distriktslandbruket forhindrer gjengroing og ivaretar kulturlandskap og den lokale historien. Det bidrar til å opprettholde bosetting i distriktene. Dette gir barnetall på våre skoler, barnehager og i idrettslagene. Å opprettholde innbyggertall og forhindre fraflytting er viktig for kommunenes behov for tilgang til kompetanse i offentlige tjenester som skoler og helsetjenester.

Fortsetter utviklingen hvor de små og mellomstore bruka legges ned, vil landet vårt bli fattig på opplevelser. Vi tenker da spesielt på kortreiste råvarer og et kulturlandskap som forvitrer.

Landbruk er så mye mere enn at forbrukeren kan få juleribba på billigsalg.

I både distrikts- og fjellandbruket er det vanskelig å tenke store driftseffektive bruk. I disse områdene er det viktig å utnytte de fantastiske ressursene naturen gir oss. Med den politikken som føres nå blir det for mange, da spesielt små og mellomstore bruk håpløst å reinvestere og samtidig å ha ei lønn å leve av.

Norge har tatt mål av seg å lede an i en bærekraftig utvikling. Vi skal kunne produsere mat, forvalte kulturlandskapet og foredle skogressursene våre, må vilkårene endres slik at små/mellomstore bruk blir ivaretatt.

Ordførerne i Trøndelag Sør støtter Bondeopprøret.

Jorid Oliv Jagtøyen - Ordfører i Melhus

Sivert Moen - Ordfører i Midtre Gauldal

Arve Hitterdal - Ordfører i Holtålen

Isak Busch - Ordfører i Røros

Geir Arild Espenes - Ordfører i Oppdal

Ola Øie - Ordfører i Rennebu