NKF

– El-sparkesykler er et godt supplement til hverdagstransporten for mange. Det er samtidig liten tvil om behovet for å få på plass gode retningslinjer for bruk og forvaltning av dem. NKF tar nå initiativ til å samle landets kommuner for å utarbeide felles anbefaling som vi håper vil bidra til å rydde opp i dette markedet, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening – NKF.

Det siste året, og spesielt denne sommeren, har stadig flere byer opplevd økt tilbud av el-sparkesykler. Måten kommunene tillater utplassering og omfang av antall sparkesykler varierer. På siden av dette har mange brukere hatt ulik forståelse av hvilke trafikkregler som gjelder for sparkesykler. NKF tar nå initiativ til å samle kommune-Norge med sikte på å utvikle enhetlige anbefaling for bruk, plassering og forvaltning av el-sparkesykler.

NKF organiserer hele norsk kommunalteknisk sektor.

– Vi mener det er økende behov for å utarbeide en nasjonal anbefaling for utplassering, forvaltning og bruk av el-sparkesykler. Derfor tar vi initiativ til å samle kommunene for å delta i dette arbeidet slik at vi kan dra nytte av de erfaringene som forskjellige kommuner har. Arbeidet starter opp straks ferien er over. Målet er av vi skal få på plass gode retningslinjer for kommende sesong, sier Rune Aale-Hansen, i NKF:

- Fra vår side vil det også være av interesse å etablere konstruktiv dialog med de ulike leverandørene. Vi har tro på at de seriøse aktørene ønsker å få på plass forutsigbare og gode rammebetingelser, og å være med å utvikle dem. For leverandørene av el-sparkesykler er det verdifullt med forståelig og enhetlig praksis fra kommunene til kommune, og for kommunene er det nyttig å ha gjennomtenkt anbefaling man kan lene seg på.

Vi mener kommunene har handlingsrom for å iverksette lokale tiltak. Blant annet er det slik at dag at kommunene kan regulere kommersiell virksomhet på kommunal grunn. Utleie av el-sparkesykler er kommersiell virksomhet og må derfor kunne reguleres. Selv om NKF altså mener kommunen har et visst handlingsrom er det samtidig ønskelig at samferdselsdepartementet støtter opp om arbeidet slik at vi kan få justert forskrifter eller lovverk dersom det skulle vise seg nødvendig.

Droppsteder, regulering av antall og klare regler i forbindelse med brudd på retningslinjer

– Noe av det vi kommer til å se på knytter seg til om el-sparkesyklene skal ha faste droppsteder og om det skal settes tak på antall operatører og sparkesykler som kan utplasseres – for eksempel i forhold til innbyggertall. Videre bør det avklares reaksjoner for brudd på retningslinjer, som ledd å bidra til oversikt og fremkommelighet på gater og fortau, sier NKF-direktøren: – Det er åpenbart nyttig å minne om og tydelige fastslå at el-sparkesykler er underlagt samme trafikkregler som sykler med hensyn til fotgjengere og ferdsel på fortau, samt utstyr som lys og refleks.

Dette handler ikke om å gripe inn i det lokale selvstyret, men å bidra til å dele erfaring og god praksis gjennom utarbeidelse av forståelig og nyttig anbefaling. Ettersom vi oppfatter at både kommuner, befolkning og leverandører ønsker mer struktur rundt dette, velger NKF nå å ta initiativ sammen med kommunene for å utvikle et nyttig verktøy. I felleskap sikter vi mot å luke ut det som skaper problemer og usikkerhet i hverdagstransporten.