Dette er et leserinnlegg av Senterpartiet sin kommunestyregruppe v/Thomas Engan, gruppeleder

Kommuneplanens Samfunnsdel har som målsetting at Selbu skal være et attraktivt lokalsamfunn som er inkluderende og trygt, med bærekraftig vekst og utvikling.

Det står i planen at en god oppvekst handler om trygghet og utviklingsmuligheter både i barnehage, skole og på fritida. Vi skal ha gode oppvekstvilkår ved velfungerende barnehager og skoler.

– Ser alvorlig på situasjonen

Kommunestyret skal mandag 15.april behandle den årlige tilstandsrapporten for barnehage og grunnskole. Denne rapporten er ikke lystelig lesning. Måling av mobbetall ved Selbu Ungdomsskole viser at Selbu ligger langt over gjennomsnittet på både nasjonalt og Trøndersk nivå.

Elevundersøkelsen viser at faktorer som: Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring og elevdemokrati og medvirkning, har en negativ utvikling over de siste tre årene.

Hærverk utført av 8. klassinger har medført at det har blitt satt inn styrkede mannskapsressurser.

Foreldrenes Arbeidsutvalg ved ungdomsskolen er bekymret over situasjonen, og stilte i mars spørsmålet ved om oppvekstsektoren i Selbu har nok ressurser til å drive en fullt ut forsvarlig opplæring.

I siste utgave av Selbyggen kommer det fram at elevrådet ved Selbu Videregående Skole er bekymret for at situasjonen ved ungdomsskolen kan føre til at flere søker videregående utdanning utenfor Selbu.

Det vi er vitne til er en situasjon og en utvikling som Selbu SP ser meget alvorlig på. For oss er det som skjer i oppvekstsektoren fra barnehage, videre til barneskole og ungdomsskole helt grunnleggende for utviklingen av samfunnet vårt.

Villig til å prioritere på nytt

Det er en kjensgjerning at det vi ser i Selbu er en situasjon en finner i mange kommuner akkurat nå, men det er ingen unnskyldning eller sovepute. Vi må ta ansvar i vår kommune, dette handler om våre barns oppvekst- og læringsvilkår. Det er det desidert viktigste!

Og det handler også om ansattes arbeidsvilkår, og etter hvert Selbu kommune sitt omdømme.

Det hjelper lite å utvikle næringsliv og skape arbeidsplasser hvis skoleverket vårt oppfattes slik at ingen vil flytte hit!

For oss i Selbu SP framstår dette som den viktigste politiske saken akkurat nå! Det er en politisk sak fordi det er vi politikere som kan bevilge mer ressurser, om det er det det står på! Vi ser at saksbildet er komplekst, og at mange forhold spiller inn. Foreldrene har også et ansvar i forhold til samspill med skolen og oppfølging av sine barn.

Men om styrking av ressurser er påkrevet for å få utviklingen på rett kjøl, så er SP villig til å foreta prioriteringer og omprioriteringer innenfor den kommunale økonomien for å få dette på plass.