Røros kommune har fremdeles stram økonomi og lite handlingsrom. Det ble synlig i budsjettarbeidet for 2022 og i arbeidet med økonomiplanen for 2023-25. Sist nevnte er grunnmuren for framtidige budsjetter og viser forventet pengebruk i årene som kommer.

I budsjettet for 2022 ble de kommunale virksomheter ikke kompensert for anslått prisvekst. Helse- og skolesektor ble kun kompensert for 50% av anslått lønnsvekst, de øvrige kommunale virksomheter ble ikke kompensert. 1. tertialrapport kommer snart, men uavhengig av et eventuelt merforbruk, tas de manglede kompenseringene fra i år, med til neste års budsjett. For å få økonomiplanen 2023-2025 i balanse, ble et anslått årlig utbytte fra Ren Røros på 3,0 mill. tatt med. Uavhengig om de pengene kommer eller ikke, mener Røros Høyre at det er uønsket å balansere et budsjett med en mulig utbetaling av utbytte, noe som også kommunedirektøren var tydelig på i siste budsjettmøte.

Oppsummert starter arbeidet med neste års budsjett med et stort etterslep, antagelig i millionklassen, som må dekkes inn FØR en kan bevilge penger til nye tiltak. Riktignok er realisering av bibliotek og frivilligsentral ikke et nytt tiltak, det ligger jo i vedtatt budsjett og økonomiplan. MEN de årlige driftskostnader har foreløpig økt fra 1,8 mill. til 2,9 mill. Vedtaket som formannskapet gjorde 7. april 2022 bl.a. mot min stemme var slik:

Alternativ 1: Det inngås leieavtale med COOP Midt-Norge.

Finansiering:

  • Prosess fram mot budsjett- og økonomiplan 2024 – 2027.

  • Kommunedirektøren igangsetter prosess med salg av Reiselivets Hus og bes komme tilbake til kommunestyret med sak for endelig vedtak om gjennomføring av salget.

  • Oppgaveoverføringer fra andre tjenester som resultat av endrede arbeidsprosesser og digitalisering.

  • Virksomhet kultur blir utfordret på inndekning innenfor egen ramme på deler av beløpet.

Gitt den økonomiske situasjonen Røros Kommune er inn i, og de utfordringene ved Rørosskole som jeg har skrevet om før, må vi prioritere. Kommunen har ikke ubegrenset med penger. Prioritering betyr at du velge bort noe til fordel for noe annet. Røros Høyre ønsker i denne omgang å velge bort realisering av bibliotek og frivilligsentral til fordel for økte midler til Rørosskole. Dette også med bakgrunn i vedtatt økonomiplan 2023-25, hvor det er lagt opp til et millionkutt i oppvekstsektoren som også vil ramme Rørosskole.

Vi mener at økte midler til Rørosskole vil gi en bedre hverdag til ansatte, elever og foreldre, og øke attraktiviteten til Røros som tilflytterkommune for barnefamilier vesentlig.

Det trenger vi!

Røros Høyre er positive til, og ønsker et nytt bibliotek i sentrum. Men akkurat nå, med en skjør kommuneøkonomi, mener vi at det ikke er tilrådelig.

Vi kan ikke argumentere oss bort fra realiteten, prioriteringer må til!

Rob Veldhuis

Røros Høyre