Landsstyret i Senterpartiet samlet til møte 24. oktober på Thon Hotell Opera i Oslo har vedtatt følgende uttalelse om nærpolitireformen:

 Senterpartiet vil fortsette å kjempe for et synlig politi som er nær folk og som har god kontakt med innbyggerne. God lokalkunnskap gir mulighet for forebyggende arbeid og avverging av kriminalitet, noe som er en forutsetning for et trygt og godt lokalsamfunn. Politiet i Norge nyter høy tillit i befolkningen, og dette må vi ta vare på ved å sørge for et synlig og tilstedeværende politi.

 Den såkalte nærpolitireformen skal de kommende månedene inn i sin mest kritiske fase med nedlegging av mange lensmannskontor. Stortingsflertallet la til rette for en massiv nedlegging, men satte likevel en nedre grense på 210 gjenværende tjenestesteder. Forslagene fra politidistriktenes arbeidsgrupper viser at det vil bli igjen ca. 170- 180 tjenestesteder hvis forslagene blir vedtatt. Av disse er anslagsvis 113 lensmannskontor, noe som vil innebære å legge ned nesten 60 prosent av de lensmannskontorene vi har i dag.

 Senterpartiet har hele tiden advart mot den nedbyggingen av nærpolitiet som politireformen innebærer, og mener det er en fallitterklæring at arbeidsgruppene og politimestrene ikke har vært mer opptatt av å beholde og styrke lensmannskontorene. Det skal ikke være et mål i seg selv å komme ned på et lavest mulig antall tjenestesteder.

Forslagene er resultatet av klare sentraliseringskrav fra regjeringens side, i tillegg til at det ikke har vært koordinerte prosesser mellom politidistriktene. Senterpartiet mener at til og med den nedre grensen på 210 gjenværende tjenestesteder er satt altfor lavt, og oppfordrer nå alle landets ordførere og lokalpolitikere til å kjempe for lensmannskontorene sine der hvor de frykter at disse vil bli nedlagt.