Malvik Høyre

Mangfoldet gir valgfrihet for både foreldre og barn. En slik velferdsmiks, med private og offentlige drivere, er både nødvendig og bra.

Private barnehager finansieres med foreldrebetaling, og tilskudd fra kommunen. Foreldrebetalingen er tilnærmet lik over hele landet, mens tilskuddet til drift av barnehagen varierer.

Tilskuddet beregnes på grunnlag av to år gamle regnskapstall i kommunale barnehager. Malvik kommune har dessverre et veldig lavt tilskuddsnivå.

Da bemanningsnormen ble innført, økte kommunenes kostnader til bemanning. Tilskuddet til de private barnehagene øker imidlertid ikke før to år etter. Det gjør at mange private barnehager nå har store økonomiske vansker, går med underskudd og risikerer å bruke opp egenkapital eller går konkurs.

I Malvik, vil den ytterste konsekvens av den kursen som nå er satt, være at private barnehager i kommunen avvikles, og omlag 100 barn vil være uten barnehageplass i Malvik innen en 2-års periode.

Dette mener vi i Malvik Høyre det må gjøres noe med. Vi har derfor, sammen med årsmøtet til Trøndelag Høyre, vedtatt å jobbe for at det skal gjøres endringer i tilskuddssystemet til private barnehager. Endringene skal gjør at private og kommunale barnehager, likebehandles økonomisk.

I tillegge vil vi at utgifter til lærlinger i barnehager skal regnes med i beregningsgrunnlaget, og ikke minst at vi vil gjennomgå bemanningskravene i barnehagene, slik at de blir enklere å håndtere for barnehagene, samtidig som en opprettholder intensjonene med ordningen.