Verden ville vært enkel å forholde seg til om det var slik. Men tvert imot ville det vært billigere med bil i distriktene med De Grønne i posisjon.

Rett nok har Miljøpartiet De Grønne markert seg i Oslo med en politikk for å begrense bilbruk. Det er to grunner til denne politikken. For det første har det vært – og tidvis er det fremdeles – problemer med dårlig luftkvalitet i Oslo. Bilbruk står for en stor andel av bidraget til denne dårlige luftkvaliteten. For det andre viser det seg at når byen planlegges for optimal fremkommelighet med bil, så mister byen plassen til dem som byen burde vært laget for: menneskene som bor der. Dette er altså primært et byproblem. Og det er forskjell på by og distrikt.

I distriktene tenker derfor De Grønne annerledes når det gjelder bil. For det første har vi ikke det samme problemet med dårlig luftkvalitet, kanskje med unntak av dårlige perioder i Trondheim. For det andre er de fleste bomstasjoner i distriktene finansiering for utbygging av vei, og er aldri ment å være brukt som trafikkreduserende virkemiddel.

MDG ønsker i større grad å stimulere til kollektive løsninger for transport i og mellom byer og for så vidt også i distriktene. I Trøndelag betyr det i stor grad bruk av tog og buss. MDG ønsker å utbedre trafikkhalser og farlige fylkesveier i Trøndelag. Vi har ikke et liv å miste i trafikken. MDG ønsker storstilt satsning på sykkel og gangveier i fylket, slik at syklister, gående og især mange skolebarn har en tryggere skolevei. Når det gjelder penger til vei ønsker vi primært altså at disse brukes på vedlikehold og trafikksikring. Det er også satt av betydelige summer til veivedlikehold i våre alternative budsjetter. Dette er fordi vi vet at bilen er viktig i distriktene, og både buss og bil trenger veier av en kvalitet som ikke ødelegger mennesker og kjøretøy. Og vi trenger et bedre og tryggere gang og sykkelveinett. Mindre utbygging av firefelts veier ville likevel medført at bilistene ville kommet billigere ut med De Grønnes politikk. Bilistene ville med andre ord betalt mindre i bompenger i distriktene med De Grønne i posisjon. Min påstand er at det er de grå partiene som konkurrerer om å bygge mest mulig 4 felts vei og konkurrerer om at du og jeg skal betale mer og mer bompenger.

Overraskende tenker du ? Nei. Det er ikke det. Det har seg nemlig slik at i distriktene kjører selv De Grønne bil. De har kanskje valgt en bil som bruker litt mindre drivstoff per mil og de kjører den kanskje litt mindre når de kan velge den bort. Og samkjøring ses på som en fin ting. Men det er like fullt en bil, som trenger vei å kjøre på. Og de er glade i bilen sin, slik både Ap og Høyre folk sikkert er glade i sin bil.

I distriktene trenger Norge bilen. Det skjønner også Miljøpartiet De Grønne.

Av: Tommy Reinås, MDG.