Spørsmål fra Bjørn Salvesen (uavhengig) Uakseptabelt å ta bort direktebussene mellom Røros og Trondheim.

Ikke før var den underlige kampen om fortsatt wc på bussene mellom Røros og Trondheim vunnet, før en ny og dessverre dårlig ide fra AtB dukker opp: Flere ruter mellom Røros og Trondheim foreslås nå ikke lenger gå direkte, men medføre bytte av buss på Støren.

«Frostaerklæringen» utrykker store ambisjoner om å utvikle kollektivtilbudet, både som et middel til det grønne skiftet, og for å styrke bo- og arbeidslysten i distriktet i Trøndelag.

På første side i innledningen står det blant annet:

- Trøndelags styrker og fortrinn skal utvikles videre gjennom en satsing på «Transport og kommunikasjoner i hele fylket».

Under kapittelet «Transport i Trøndelag» er et av punktene:

- Vi vil jobbe for et godt gjennomgående kollektivtilbud der tog, buss og båt korresponderer med hverandre for å unngå lang reisetid ved kollektivreiser.

AtB sine egne undersøkelser viser at Trondheim er hovedreisemålet for kollektivreisende i både Røros og Holtålen kommuner, blant annet for viktige sykehusbesøk. Og buss er brukt av barn og unge som naturlig nok kun har kollektivtilbud som eneste alternativ når reisen ikke skal foretas sammen med foresatte. Et bussbytte på Støren vil utvilsomt oppleves som en forringelsen av busstilbudet, som igjen vil ha som konsekvens økt bilbruk eller at reisen ikke vil bli foretatt. Mindre bruk av busstilbudet vil ved neste korsvei øke presset på at tilbudet kuttes helt.

Spørsmål: Mener fylkesordfører at oppstykking av bussreiser mellom Røros og Trondheim med bussbytte på Støren er forenelig med de nevnte ambisjonene i Frostaerklæringen?

Fylkesordførerens svar:

Fylkesordføreren takker representanten Salvesen for spørsmålet.

Fylkesordføreren deler spørsmålsstillerens oppfatning av at Frostaerklæringen uttrykker store ambisjoner innenfor transport og kommunikasjonsområdet. Fylkestinget må ha høye ambisjoner på disse områdene. De er både viktige for innbyggernes hverdag og for klimaet på godt og vondt.

Ett av de viktige spørsmålene som ble diskutert i den politiske debatten om regionbussanbudet var om regionbusstilbudet skulle baseres på direktebusser eller knutepunkter med omstigning slik som i by-anbudet.

Allerede i første behandling av mandatet poengterte Fylkestinget i sak 155/18, at:

«Nytt kollektivsystem bygges på en delvis nettverksløsning. Det må sees på som en hybridmodell der utvalgte av de lengste rutene er gjennomgående og at disse rutene inngår i intercity-tilbudet».

Dette presiserer Fylkestinget ytterligere i siste behandling av mandatet i sak 36/19, der fylkesrådmannen allerede i punkt 1. bes inkludere følgende tillegg til tidligere vedtak i oppdragsbrevet til AtB for regionbussanbudet:

Anbudskonkurransen må gi tydelige forventninger til operatørene om flere fulltidsstillinger og andelen fagbrev.

En løsning med gjennomgående ruter i regionbusstilbudet.

Fylkestinget benyttet derved sin siste behandling av saken til å presisere to viktige føringer for anbudet, flest mulig fulltids stillinger og fagbrev, samt gjennomgående ruter.

I debatten om anbudet ble dette uttrykt fra representanten Hopsø:

«Det er fult mulig å skape gode nettverk og gode knutepunkt i Trøndelag uten at man skal slutte med gjennomgående ruter. At en rute kan gå fra Åfjorden, Hemne og Røros inn til Trondheim som en del av de rutene fra knutepunktet og inn, må det være en løsning på. Dette er den tydeligste og klareste tilbakemeldingen vi har fått fra innbyggerne i fylket vårt, og det må vi ta med oss videre.»

Hovedutvalg for transport behandlet i ettertid oppdragsbrevet, og forsikret seg om at fylkestingets føringer fremkom tydelig i oppdragsbrevet.

Fylkesordføreren er derfor av den oppfatning at Fylkestinget har vært klar i sitt mandat til AtB i denne saken og fylkesrådmannen har formidlet fylkestingets føringer til AtB.

Fylkesordføreren er opptatt av at fylkestingets føringer følges opp, og vil følge opp spørsmålet med å be AtB om en redegjørelse for hvordan fylkestingets føringer for regionbussanbudet vil etterleves i det nye tilbudet som etableres fra august 2021. Denne redegjørelsen legges også fram for Hovedutvalg for Transport.