Den svenske regjeringa har bestemt seg for å gå videre med overgangen till DAB-radio.

- En slik övergång är förenad med alltför stora oklarheter, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) i et leserinnlegg i Svenska Dagbladet.

- I praktiken innebär en släckning av FM-nätet i enlig­het med utredarens förslag att tio miljoner radio­apparater blir obrukbara, skriver statsråden:

Varje dag lyssnar 5,7 miljoner männi­skor i vårt land på radio. Oavsett om vi lyssnar vid frukostbordet, på bussen eller i trädgården så är radion en naturlig del av vår vardag. De ­svenska radioutsändningarna har en enorm genomslagskraft och är på många sätt unika i ett internationellt perspektiv. Radion fyller helt enkelt en central roll i vårt medielandskap och därmed också för vår yttrande- och informationsfrihet.

Frågan om vilken teknik som ska användas för att sända ut radio har debatterats länge i såväl Sverige som i vår omvärld. De flesta är eniga om att marknätet kommer att vara en central distributionsform för radion under mycket lång tid fram­över och att marknätet har en rad fördelar, även om andra distributionsformer såsom radio via webben och mobilnät också växer fram.

Men behöver marknätet, som fortfarande är analogt, digitaliseras? Frågan har varit föremål för ­debatt och utredning under ett antal år, med fokus på DAB+-tekniken.

Den förra regeringen tillsatte sommaren 2013 en branschsamordnare som skulle ta fram ett förslag till plan för övergång från analog till digital marksänd radio. Uppdraget gällde inte om, utan hur en digitalisering skulle genomföras, en utgångspunkt som gavs var att FM-sändningarna skulle släckas 2022.

I december förra året tog regeringen emot utredningens betänkande. Enligt den plan som där föreslås ska digitaliseringen påbörjas 2016 och Sveriges Radios och de kommersiella radioföretagens FM-sändningar släckas 2022 eller senast 2024.

I praktiken innebär en släckning av FM-nätet i enlig­het med utredarens förslag att tio miljoner radio­apparater blir obrukbara och att nya behöver köpas in av konsumenterna. För att en så omfattande omvand­ling av tekniken för radioutsändningar ska genomföras krävs det givetvis starka skäl, understödda av ett brett beredningsunderlag. Våra remiss­instanser, myndigheter, företag och organisationer har därför fyllt en viktig roll.

Remissutfallet är delat: dels de som tillstyrker en digitalisering enligt planen, dels de som är starkt kritiska mot en digitalisering över huvud taget. ­Flera av dem som förordar eller inte motsätter sig en digitalisering framför dock reservationer av ­olika slag.

Bland fördelarna nämns flera potentiella utvecklingsmöjligheter i att helt lämna FM-radion och övergå till DAB+. Det skulle bland annat skapa utrymme för att bredda radioutbudet med fler program och nya tjänster samt bidra till att förbättra konkurrensen mellan de aktörer som kommer att finnas i systemet.

Dessa fördelar till trots så har remissinstanserna lyft flera viktiga nackdelar och oklarheter kring en digitalisering.

o En av de mest allvarliga invändningarna gäller hur en övergång skulle påverka totalförsvaret och Sveriges katastrofberedskap, inte minst möjlig­heten att vid en kritisk samhällsfarlig händelse kommunicera så kallat VMA (Viktigt meddelande till allmänheten). Försvarsmakten, Försvarets radio­anstalt och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lyfter fram just risken för att en övergång påverkar såväl VMA som andra delar av totalförsvaret på ett negativt och kostsamt sätt.

o Täckningsgraden är ett annat problem som lyfts fram av flera remissinstanser. Även i det mest utbyggda scenariot är det osäkert om digitalradion når hela Sverige. Transportstyrelsen pekar på oklarheter när det gäller digitalradions täckning av ytterskärgårdar, en del stora fjällsjöar och till sjöss utanför kusterna, något som kan påverka bland annat sjöfarten negativt då den är beroende av VMA och väderleksrapporter.

o I likhet med Sveriges Radio välkomnar den kommersiella radiobranschen tydligt en övergång till digitalradio. I remissvaren från MTG och SBS Discovery Radio framkommer emellertid helt olika åsikter om hur de nuvarande tillstånden för analog kommersiell radio ska hanteras fram till släckningen av FM-nätet. I utredningens direktiv från den förra regeringen var det tydligt att en förutsättning för att kunna gå vidare med att lämna den analoga radion var att den kommersiella branschens företrädare vareniga, ett krav som nu alltså inte är uppfyllt.

o En central förutsättning för en framgångsrik övergång till digitalradio är att det finns en efterfrågan hos allmänheten. Exempelvis Post- och telestyrelsen lyfter fram att det är oklart om det finns en konsumentdriven efterfrågan, något som också Riksrevisionen berör i sin nyligen publicerade granskning. Utan en stark efterfrågan riskerar fördelarna att gå om intet när investeringen väl är genomförd.

Remissutfallet är inte entydigt. Olika aktörer gör skilda bedömningar av vissa avgörande tekniska aspek­ter. För regeringens bedömning har det dock varit viktigt att det finns ett tydligt och brett stöd bland remissinstanserna för att fatta ett beslut om förutsättningarna för en av våra viktigaste mediekanaler. Ett sådant brett och tydligt stöd saknas.

Mot bakgrund av remissutfallet är regeringens slutsats därför att för närvarande inte gå vidare med en övergång till DAB+. En sådan övergång är förenad med alltför stora oklarheter, i synnerhet vad gäller radions roll i svensk krisberedskap. Rege­ringens uppfattning är också att vår nuvarande radio­lösning, det vill säga FM-nätet kompletterat med webbradio, inte heller är behäftad med sådana brister att en övergång är motiverad.

Som med många politiska beslut, särskilt inom områden där tekniken är under ständig utveckling, kan det finnas anledning att senare ompröva frågan om digitalisering av marknätet för radio­sändningar. Regeringen kommer att följa utvecklingen i bland annat Norge. Där kommer, bland annat på grund av ett större upprustningsbehov än Sverige av FM-­nätet, i januari 2017 FM-nätet att börja släckas ned till förmån för DAB+-sändningar. Inte minst kommer regeringen att beakta hur Norge hanterar försvars- och säkerhetsaspekterna av övergången.

Framtiden för radion är av central betydelse för hela vårt samhälle. Därför har vi fört en dialog om DAB+ med riksdagens kulturutskott. Regeringen kommer nu att följa utvecklingen för framtidens radiolyssnande noga och även fortsättningsvis vara noga med att ha en bred parlamentarisk förankring av mediepolitiken.

Alice Bah Kuhnke

kultur- och demokratiminister (MP)

Foto av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke(des 2014).

Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet