Jeg kjenner at jeg blir oppgitt over at temaet nedleggelse av skoler i Røros kommer igjen og igjen. Jeg har lest fagrapporten angående Oppvekst som Røros kommune har publisert 7. mai 2020. Jeg har også sett på budsjettallene som finnes på Røros kommune sine hjemmesider.

Denne debatten bør handle om alt annet enn penger. Dessverre er det som alltid stram økonomi som gjør at spørsmål om nedleggelse av skoler kommer opp nok en gang!

Hvilken besparelse kommuneledelsen ser for seg går ikke frem av rapporten. Man kan fort bli misledet til å tro at det er snakk om fjorten millioner. Men det stemmer ikke. I virkeligheten mener jeg det ikke vil være noen besparelse, snarere tvert imot.

Brekken oppvekstsenter har i budsjettåret 2020 ei ramme på 5,2 millioner. Glåmos oppvekstsenter har ei ramme på 6,9 millioner. Glåmos barnehage som er en del av Glåmos oppvekstsenter skal bestå. Det utgjør 2,1 millioner.

Posten «Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet» som inngår i budsjettkapittelet til Glåmos oppvekstsenter, antar jeg ikke forsvinner fordi om skola blir nedlagt. Denne posten utgjør kr 616 000 i budsjettet.

Da sitter vi igjen med ei ramme for Brekken oppvekstsenter på 5,2 millioner og for Glåmos oppvekstsenter på 4,2 millioner. Det aller meste av dette er lønninger til ansatte. I rapporten står det at ingen ansatte skal sies opp. Med andre ord, er det ingen besparelse der heller. Rapporten sier at det over tid vil bli en reduksjon på grunn av naturlig avgang.

Det er mulig, men det er ikke veldig konkret. Og i alle fall ikke godt nok dokumentert til at man skal gå til det drastiske tiltaket det faktisk vil være å ta vekk to viktige skoler. Her bør man sjekke om tidligere nedleggelser (f.eks. av ungdomsskolen på Glåmos og i Brekken) faktisk har gitt økonomisk innsparelse. Man bør også innhente erfaringer fra andre kommuner som har foretatt nedleggelse av småskoler.

Så vil det bli økte skysskostnader. Slik elevene er bosatt må det nok brukes både buss og drosje. Kanskje må det også opprettes nye bussruter? Rapporten anslår en kostnadsøkning på kr 300 000 et sted, men kr 450 000 et annet sted! Uten at jeg har noen mer dokumentasjon enn det rapporten gir, bør vi nok regne med at en endring i skolestrukturen vil gi økte skysskostnader på over en halv million i året!

Oppvekst vil dermed få en kostnadsøkning på minimum kr 250 000 i år 2021 og kr 500 000 i år 2022! Det rimer dårlig, med en varslet rammereduksjon på over en halv million i 2021. Hvor skal da innsparingen tas? Jeg er redd for at en nedleggelse i Brekken og på Glåmos vil gi et dårligere skoletilbud for alle elever i Røros kommune. I mitt hode, er dette derfor også dårlige nyheter for elever ved Røros skole.

Videre sier rapporten at man kan spare inntil kr 1 500 000 i året på å stenge skolebyggene. Dette er et annet kapittel i budsjettet, og påvirker dermed ikke oppvekstbudsjettet.

Kommunen som huseier vil ha et ansvar for bygningsmassen selv om den står tom. Det er sikkert mulig å senke innetemperaturen på vinteren, og dermed spare noe. Men jeg tviler sterkt på at man kan spare 1,5 millioner i året. Dette regnestykket bør i så fall legges frem som en del av saken.

Salg av disse to eiendommene er rimelig utopisk, så kommunen blir sittende med byggene uansett. En nedleggelse av skolene gir nok ikke akkurat økte boligpriser på Glåmos og i Brekken. Dette forringer dermed også verdiene på kommunens egne bygninger.

Jeg mener derfor som jeg sa innledningsvis at denne debatten bør handle om alt annet enn økonomi.

Debatten bør handle om størrelsen på skolemiljøene. Dernest bør debatten handle om hvor langt vi synes det er riktig å sende små barn med buss hver dag. Debatten bør ikke minst handle om bosetting, næringsutvikling og landbruk.

Hvis vi setter økonomien til side, er det så mange gode grunner til å opprettholde tilbudene i Brekken og på Glåmos, at dette egentlig ikke bør være noe å lure på.

Jeg savner en rapport som diskuterer alle disse spørsmålene inngående. Her må man se utover oppvekstetatens budsjett, og tenke kommunen som helhet. Jeg etterlyser et initiativ for økt bosetting i bygdene. I stedet går man nok en gang rett på konklusjonen om nedleggelse!

Rapporten sier mye generelt om elevmiljø og arbeidsmiljø, men ikke noe av dette er konkret relatert til situasjonen i vår kommune. Jeg kjenner situasjonen ved Glåmos skole godt, og etter min mening er det et veldig godt elevmiljø og arbeidsmiljø ved skolen.

Denne rapporten med sin konklusjon opplever jeg som skuffende defensivt fra kommuneledelsen. Som innbygger bør vi forvente bedre enn dette. En nedleggelse vil gi fraflytting og skade hele kommunen. Vi trenger vekst i Røros kommune, ikke det motsatte. Slike forslag som dette bidrar ikke til en positiv utvikling.

Jeg setter min lit til at det politiske miljø nok en gang sier nei til skolenedleggelse.

Røros, 28. mai 2020 Ole Bjarne Bekkos