Fylkesmannen i Trøndelag

Reindriftsnæringen har hatt store utfordringer denne vinteren. Store deler av reindriften – 75 prosentav alle rein i Norge – er rammet av beitekrise. Regjeringen har hele tiden vært i tett kontakt med næringen og aktørene, og har i denne ekstraordinære situasjonen gitt 20 millioner kroner ekstra til kriseberedskap.

Årsaken til beitekrisen er mye snø og islagte beiter som gjør at reinen ikke får tilgang på tilstrekkelig mat gjennom naturlig beite. I Troms og Finnmark og Nordland ble det i løpet av februar erklært beitekrise. I Trøndelag har det også vært krevende forhold med store snømengder.

Utviklingen har forverret seg gjennom vinteren, med stadig mindre tilgang på mat for reinen. De siste rapportene viser at krisen kan vare frem til mai.

Som statsråder med ansvar for reindrift-, same- og distriktspolitikk, har vi fulgt situasjonen nøye. Vi har sett at beitekrisen er en krise næringen selv ikke har mulighet til å håndtere alene. Utfordringene ble forverret i en periode grunnet koronakrisen, som har gjort situasjonen ekstra vanskelig. Vi har hatt god og konstruktiv dialog med NRL, enkeltaktører, Landbruksdirektoratet, Fylkesmannen, Sametinget og lokalsamfunn hele veien. Det setter vi stor pris på, og alle disse har bidratt positivt til håndteringen av krisen.

Regjeringen med ekstrabevilgning

Totalt er det satt av 40 millioner kroner over reindriftsavtalen for å håndtere beitekrisen denne vinteren og våren.

Under forhandlingene om ny reindriftsavtale i februar ble avtalepartene enige om å bruke 10 millionerekstra på å styrke kriseberedskapsfondet. Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet har behandlet søknader om støtte fra reinbeitedistriktene fortløpende. Da påsken satte inn hadde alle som fikk innvilget sine søknader fått utbetalt midlene.

Mot slutten av mars fikk vi rapporter om at midlene i kriseberedskapsfondet ikke var tilstrekkelig for å komme gjennom krisen. Vi fikk også rapporter om at beitesituasjonen trolig ikke kom til å bedre seg før i mai måned. Det var derfor behov for mer midler.

Samme dag som regjeringens forslag om å øke kriseberedskapmidlene med 20 mill. kroner ble vedtatt i Stortinget, startet utflygingen av fôr til reinflokker som befant seg langt fra vei.

Reineierne er heltene på vidda

Vår oppgave er å bistå reineierne i å komme gjennom beitekrisen, men det er reineierne som gjør jobben med å sikre at egne dyr har det så bra som mulig. Denne krisen har vist at reineierens handlingsrom har vært begrenset. Det har handlet om å få brakt ut fôr, samtidig som man har jobbet iherdig for å holde flokken samlet. Den innsatsen som reineierne her har gjort har uttrykkelig vist at reineierne er heltene på vidda.

Videre håndtering av krisen

Utover at det nå transporteres ut fôr under vårflyttingen, er det lagt opp til at reinbeitedistriktene fortsatt kan søke om støtte til kjøp av fôr. Vi vil følge utviklingen nøye, og løpende vurdere ytterligere tiltak slik at vi klarer å håndtere og komme gjennom denne beitekrisen.

Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet TEMA Reindrift