Pressemelding fra Tommy Reinås, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne, Trøndelag fylkeskommune:

Dagens enorme vindkraftutbygging på land er et svært kontroversielt prosjekt, med god grunn. I Trøndelag gjennomfører vindkraftindustrien en massiv rasering av natur. Vi er nødt til å ta vare på verdifull urørt natur når vi planlegger fornybarutbygging og kan ikke tillate at verdifulle økosystemer ødelegges. Det er ikke hensikten med det grønne skiftet, sier Tommy Reinås, førstekandidat MDG Trøndelag og gruppeleder på fylkestinget

Dersom vi satser ordentlig på havvind, vil det også bidra til et redusert behov for vindkraft i områder hvor det er uønsket, mener Reinås

Det er ingen motsetning mellom å ivareta hensyn til urørt natur og å komme oss til fornybarsamfunnet. Vi kan velge alternativer som er mye mer skånsomme mot natur og nærmiljø. De Grønne ønsker storstilt satsning på blant annet havvind, solenergi og geotermisk energi, sier Reinås

Utviklingen av fornybar teknologi skjer raskt i verden, og vi kan ta del i den også dersom vi vil skåne mer av vår naturarv. Vi må være restriktive i utbyggingen av vindkraft, og satse stort på andre områder. Norge har gode forutsetninger for å være en energinasjon i fremtiden, men da må vi flytte investeringene våre fra fossilt og over på grønne alternativer, som havvind, understreker Reinås

1. Inngrepsfri natur har stor verdi til mange formål. Norge bør føre en restriktiv politikk for utbygging av vindkraft på land, og si nei til utbygging som ødelegger verdifulle natur- og friluftsområder.

2. Metodene for kartlegging og verdsetting av landskap og urørt natur og deres verdi som naturområder, biotoper, beiteland og friluftslivsområder, må forbedres.

3. Norge trenger en samlet plan for varig vern av landskap og urørt natur mot kraftutbygging. Da etter modell fra Verneplan for vassdrag. Første fase må være et nasjonalt program for systematisk og uhildet kartlegging, etter at forbedrede faglige metoder er godkjent.

4. For å hindre ytterligere innskrenkninger i grunnlaget for reindriftssamisk kultur, må reinbeiteområder ekskluderes fra videre konsesjonsbehandling og utbygging.

5. NVEs rammeplan for videre utbygging av vindkraft legges på vent. Pr i dag er det hverken kunnskapsgrunnlag eller faglige metoder tilgjengelig for å vurdere NVEs forslag til “eksklusjonsforslag".