Klimaendringene påvirker den samiske reindriftnæringen, og urfolk verden over.

Klimarapporten er kommet, og den er urovekkende. For urfolk som lever med naturen er det nedslående.

FN generalsekretær Antonio Guterres sier – Denne rapporten er kode rød for menneskeheten. Alarmklokkene er øredøvende, og bevisene er ugjendrivelige.

Urfolk verden over opplever at deres kulturelle levesett er sterkt påvirket av klimaendringene. De har allerede merket klimaendringene over lengre tid.

Konsekvensene av klimaendringene er drastiske.

Klimaendringene gir økte temperaturer i arktiske strøk, noe som påvirker direkte den arktiske faunaen.

I Sverige har reinbeitenæringen mistet viktige beiteområder i skogbranner. I Russland smelter permafrosten. I Sibir er det varmerekorder, og store skogbranner. Nord i Alaska har isen smeltet og små landsbyer blir skylt bort, folket har mistet sine hjem og jaktområder.

Her i Norge merker den samiske reindriften at vintrene har forandret seg. Vinteren kommer oftere senere enn den gjorde før, noe blant annet skaper problemer med å holde god kontroll over flokken under flyttingen til vinterbeite. Det er ustabile snøforhold. Beiteområdene der reinen henter sin næring, blir fastlåst av harde islag. Reinen klarer ikke å grave gjennom islaget, for å få i seg næringen som gir reinen den knappe ressursen den trenger, for å holde seg i live gjennom en vinter på vandring. Sjøene og elvene der flytteleier har vært farbare på isen, blir ustabile og reinflokken kan ikke flyttes til de andre beiteområdene.

Områdene og faunaen endrer seg. Der nyttevekster for dyrene blir borte kommer andre vekster som ikke kan utnyttes i samme grad.

Samiske fisketradisjoner står i fare, fordi vannet blir varmere å fisken dør ut, eller den får parasitter og skader. Om sommeren, når reineieren skal merke sine kalver, så samler man reinflokkene inn i kalvmerkingsgjerdene. Da er man avhengig av insektene.

De gjør nemlig at reinflokkene søker til fjelltoppene der det er svalt og lite insekter. Men dette har vært svært utfordrende de siste 10 årene, nettopp fordi insektene har vært nesten fraværende.

Det samiske folkets tilnærming og forståelse av naturen er gått i arv fra generasjoner til generasjoner. Man har tilegnet seg sine kunnskaper gjennom erfaringer, som man igjen har gitt videre til den nye generasjoner. Dette er noe politikere som skal styre landet vårt bør lytte til, og søke kunnskap hos.

Den samiske reindriften lever med naturen, og blir derfor hardt rammet når klimaendringene skjer. De er avhengig av naturen for å kunne drive med den tradisjonelle samiske reindriften og andre samiske næringer. Forsvinner de tradisjonelle samiske næringene, så vil både den samiske kulturen og språket kunne forsvinne. I verste utfall er vi der at en hel urfolkskultur forsvinner.

Ikke bare har den samiske kulturen og reindriftnæringen klimaendringene tungt hengende over seg. De har stort press fra flere hold. Som feks vindkraftutbyggingen, hytteutbygging, gruvedrift, og veiutbygging som presser på alle kanter. Summa summarum så taes bit for bit av natur og beiteområder.

Jeg vil sitere sametingspresident Aili Keskitalo sin beskjed til det Arktiske råd: «La oss ikke la arktisk urfolk bære en uforholdsmessig belastning av påvirkningene når man ser til løsninger på klimakrisen».

Det mange kaller «urørt natur» i mange arktiske områder, er faktisk områder der urfolk har forvaltet naturen i tusenvis år med sin naturkompetanse. Det er en kultur som er forsiktig med å sette spor etter seg, og ei heller driver rovdrift på naturressursene. Nettopp fordi man skal fare med den på en slik måte, at neste generasjoner også skal leve med naturen.

Jeg mener vi kan lære mye av urfolk og naturfolk hvordan vi kan forvalte naturen.

Vi må søke å komme til forståelsen at vi kan ikke forsyne oss ustanselig på naturens bekostning. Det er intet annet enn selvskading.

Naturen er ingen gratis-buffé.

SV har programfestet ingen arealinngrep i reinbeiteområder. Og det inkluderer da selvsagt vindkraftindustri og andre arealinngrep.

Vi står støtt sammen med Fovsen njaarke/ Fosen reinbeitedistrikt som nå har stått i storkammeret i høyesterett i kampen om sin eksistens.

Gæmhpoe jåerhkminie - Baajh vaeride årrodh. Kampen fortsetter - la fjella leve

Hilde Danielsen. 2 kandidat Stortingslisten for Trøndelag SV. Krets sør.