Vi har hatt framskritt i kvinnekampen, men vi er ikke i mål. I år er det 25 år siden FNs kvinnekonferanse i Beijing, som vedtok en handlingsplan som siden vært standarden for likestillingsarbeidet. Helt siden den gang har planen vært under angrep, fordi den anerkjenner kvinners rett til kontroll over egen seksualitet, kvinners rett til arbeid og økonomisk selvstendighet og kvinners rett til makt og plass i samfunnet.

Abortretten blir angrepet

Det er ikke uten grunn at abortsaken går igjen i årets 8. mars-paroler i Norge, og at kampen for å avskaffe abortnemndene står sentralt. Siden høyreregjeringa fikk makta i 2013 har kvinners rettigheter vært angrepet også her. Først var det reservasjonsretten, og i fjor kom den første innstrammingen i kvinners rett til selvbestemt abort på 40 år.

Fagforbundet mener at partiene som sørget for innskrenking i abortloven, og som støtter opprettholdelse av abortnemndene, ikke skal få slippe unna med det.

Vi må endre arbeidslivet

Forskjellsbehandlingen av kvinner er svært tydelig i arbeidslivet. I 2019 tjente kvinner i gjennomsnitt 87,6 prosent av menns lønn, viser tall Statistisk Sentralbyrå kom med denne uka. Kvinner i heltidsstilling får lavere inntekt fordi de jobber i yrker med lavere lønn, men ofte minst like tunge løft. Dessuten får kvinner med hele stillinger mindre i tillegg og i bonuser enn menn.

Disse forskjellene blir forsterket av deltidskrisa, som særlig rammer kvinner. I store yrkesgrupper, som helsefagarbeiderne og barne- og ungdomsarbeiderne, får en stor andel av de nyutdannede bare tilbud om små brøkstillinger, ofte med ugunstig arbeidstid. Dermed sliter de med å få lån til bolig og de må jakte på vakter for å få ei lønn å leve av.

Fagforbundet mener det er nødvendig med flere endringer i arbeidslivet for at kvinner skal få ei rettferdig lønn. Vi må sørge for at flere unge, både kvinner og menn, tar utradisjonelle yrkesvalg. Da kan vi få et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Vi må løse deltidskrisa og skape en heltidskultur også i de kvinnedominerte yrkene. Da kan fagarbeiderne få ei forutsigbar lønn de kan leve av. Og vi må slå ned på forskjellsbehandlinga av kvinner og menn på den enkelte arbeidsplass. Da sikrer vi lik lønn for likt arbeid.

Rettferdighet og solidaritet

Den internasjonale kvinnedagen er også dagen for solidaritet med kvinner verden over. Millioner av kvinner har får ikke bestemme over eget liv eller egen kropp. Mange kvinner trakasseres eller utsettes for vold og overgrep. Kvinner og barn som er på flukt og banker på vår dør, har behov for vår hjelp og beskyttelse.

Det burde vært opplagt og selvfølgelig at kvinner ikke undertrykkes og utsettes for vold. Det burde være opplagt at kvinner har samme rett som menn til utdannelse, arbeid, inntekt og deltakelse. Slik er det likevel ikke når vi markerer kvinnedagen i 2020.

Fagforbundet mener at kvinnekampen må fortsette. Derfor er 8. mars så viktig for oss som er opptatt av likestilling og rettferdighet.

Gunn Elin Høgli leder Fagforbundet Trøndelag