Leserbrev:

Fv 30 mellom Støren og Røros er en meget viktig "infrastrukturåre". Holtålen Arbeiderparti har i en årrekke arbeidet for at det har blitt bevilget midler til store og små tiltak langs vegen. Selv om en del er gjort står mye igjen. Vi ser samtidig at innlandet taper i kampen om vegmidlene. Derfor er det viktig, også ovenfor eget fylkesparti, at vi står på for "vår veg". Det er svært viktig det er enighet om tiltakene som må gjøres blant kommunene. Derfor er samarbeidsorganet Rute 30 meget viktig. På denne bakgrunn vedtok Holtålen Arbeiderparti følgende uttalelse på sitt årsmøte - som blir oversendt årsmøte i Sør-Trøndelag Arbeiderparti for behandling:

FV 30, fra Støren til Røros er en svært viktig samferdselsåre i fylket. Strekningen og betydningen av veien skulle være godt kjent for de aller fleste. Standarden på vegen må en betegne som meget dårlig. Det er et stort behov for skikkelige utbedringer på store deler av vegstrekningen. Holtålen Arbeiderparti har vært, og er, en svært aktiv pådriver for at det blir bevilget midler slik at en kan få gjort utbedringer på strekninger og flakkehalser på fylkesveg 30. De siste prosjektene partiet har stått i bresjen for er strekningen Eidet - Mosletta og Lund bru i Ålen sentrum. Holtålen Arbeiderparti var også det partiet som fikk satt strekningen mer i system i 2008 med bl.a opprettelsen samarbeidsorganet Rute 30. Selv om en del utbedringer og grep er gjort, står mye igjen.

FV. 30 har en struktur og et underlag som ikke tilfredsstiller dagens krav. Det som gjør denne vegstrekningen så spesiell, i tillegg til forannevnte, er den store rasfaren på strekningen. Ras i seg selv kan føre til uante konsekvenser menneskelig sett, men det har også et samfunnsøkonomisk perspektiv når et ras går og vegen blir stengt over lengre tid. Det fikk en erfare da vegen ble stengt i ca. 14 dager i 2013. Dette er et meget viktig aspekt en må ta med seg.

Holtålen kommune har en stor daglig utpendling. For å opprettholde bosettingen i kommunen og regionen så er hovedfartsåren, FV 30, svært viktig. God vegstandard er i så måte meget viktig for pendlerne.

Selv om det er bevilget midler til strekningsvise utbedringer på FV 30 de siste årene ser vi at behovet fortsatt er meget stort. Vi merker også at kampen om samferdselsmidlene i fylket er hard. Holtålen Arbeiderparti mener at enkelte deler av fylket, bl.a sør-østre del av fylket, sakter akterut og dermed kommer ganske langt bak i prioriteringslista.

Holtålen Arbeiderparti mener derfor at tiden nå er inne for en satsing på FV 30. På denne bakgrunn kommer Holtålen Arbeiderparti med følgende Forslag til vedtak:

Årsmøtet i Holtålen Arbeiderparti ber Sør-Trøndelag Arbeiderparti, gjennom styringen av Sør-Trøndelag fylkeskommune, om å ta et snarlig initiativ til at det blir utarbeidet en mer helhetlig plan for FV 30 på strekningen Støren til Røros. Planen må inneholde finansiering med årlige bevilgninger.

Holtålen Arbeiderparti håper vi når opp med forslaget, som er svært viktig, for alle mellom Støren og Røros.

Holtålen AP

Dag Knudsen, leder

Olav Tronsaune, kommunestyrerepresentant og medlem av Rute 30