Per Olav Tyldum

Det regjeringsoppnevnte Demografiutvalget fikk i 2019 mandat i å se på hvilke utfordringer distrikts-Norge står overfor når befolkningens sammensetning og alder legges til grunn. Utvalget leverte sin rapport like før jul i fjor og har nå vært ute på høring. Trøndelag Senterparti har lest Demografiutvalgets utredning ledet av Victor D. Normann med stor interesse. Vil befolkningsvekst automatisk føre til bedre tjenester?

Rapporten er lang, men god og omfattende og med mye informasjon. I tillegg til eget utredningsarbeid, møter og innspill har utvalget også brukt mye av tidligere gjennomført forskning i arbeidet sitt. Utvalget konkluderer med at det er tre overordnede problemstillinger som vi ser i dag og som er felles for svært mange kommuner; befolkningsnedgang, økt aldring i befolkningen og spredt bosetting. Sagt med andre ord: Vi blir færre, vi blir eldre og vi bor «overalt» i hele Norge.

Disse tre hovedutfordringene kan virke forsterkende står det i rapporten. Vi kan lett kjenne igjen beskrivelsen og oppfatningen mange har om kommune-Norge; ungdommene flytter, tilbake blir den eldre garde «på bygda» langt unna et bygdesenter. Dette kan være krevende på mange vis. Utvalget stiller slik vi ser det indirekte et spørsmål i sin utredning: er befolkningsvekst det eneste saliggjørende? Er flere innbyggere det samme som suksess for en kommune? Utvalget viser til at distriktspolitikken i for stor grad hittil har handlet om tradisjonelle virkemidler og ensidig vekst i folketallet som mål på suksess, uten at det har vært brukt nok ressurser på andre faktorer som kan føre til at folk trives i distriktene og vil bo der.

I dagens inntektssystem til kommunene mener vi at vekst i folketall er vektlagt for tungt. Nedgang i folketall fører fort til reduserte inntekter for kommunene med negativ befolkningsutvikling. Disse kommunene må i neste omgang bruke masse ressurser på nedskjæring og omstilling i stedet for tiltak som øker næringsaktiviteten og tilflytting. Trøndelag Senterparti mener prinsipielt at det er Statens ansvar å legge til rette for at alle kommuner har likeverdige økonomiske forutsetninger for å løse sine oppgaver. Derfor må inntektssystemet endres. Rapporten peker også på at aldring er en større utfordring enn flytting. Det betyr at det ikke er så verst å bo i distriktene. I forlengelsen av dette kan vi kanskje stille spørsmål om hva som skjer med utviklingen av tjenestetilbudet og ikke bare selve produksjonen av tjenestene. Er det bare snakk om å skape lønnsom og effektiv drift gjennom stordriftsfordeler og spesialisering eller brukes det ressurser på å skape tjenester tilpasset en befolkning i endring der behovene er annerledes enn tidligere?

Vi har over flere år sett at begrepet målstyring dominerer mer og mer i kommunene. Flere og mer kompliserte oppgaver blir overført til kommunene og det stilles stadig større krav til at flere tjenester skal leveres uten at det kommer mere penger. Samtidig blir hverdagen til ansatte i kommuner og fylker mer og mer preget av rapportering og registrering. Med stadig mindre penger til kommunene sier det seg selv at når det skal brukes mer tid på rapportering og registrering, blir det mindre tid til å lage gode tjenester til innbyggerne. Flinke ansatte får mindre tid til å bruke ferdighetene de har fra utdannelse og arbeidserfaring til å lage bedre tjenester til oss alle på vegne av fellesskapet. Spesielt gjelder dette innenfor skole og oppvekst i tillegg til helsesektoren.

Senterpartiet mener at svaret på det store spørsmålet om befolkningsvekst er ensbetydende med suksess er nei. Befolkningsvekst er en faktor, men det behøver ikke å bety at det er det eneste som fører til suksess. Vi blir færre innbyggere og vi blir eldre. Men Senterpartiet mener det er fullt mulig å legge til rette for gode lokalsamfunn der folk bor. Det må være mulig å utvikle gode lokalsamfunn uavhengig av bevegelsen i folketallet. Det vil selvfølgelig kreve at kommuner, fylke og stat aktivt sammen ønsker å lage og gjennomføre en betydelig mer aktiv distriktspolitisk innsats for å stabilisere situasjonen.

Senterpartiet er opptatt av et levende folkestyre og en tydelig desentralisering av makt, kapital og bosetting. Sentralisering og negative konsekvenser av stordrift rammer hele landet, ikke bare distriktene. Også i byene og i tettbygde strøk opplever folk at tjenestene flyttes fra nærmiljøet og at lokalkunnskap, tilstedeværelse og trygghet forsvinner. For å opprettholde en sterk velferdsstat i framtida må også tjenestene utføres på en annen måte enn tidligere, og der det helhetlige perspektivet med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn er den overordnede ambisjonen. Med utgangspunkt i dette verdigrunnlaget mener vi at det skal være mulig å ta i bruk hele Norge med en offensiv og helhetlig distriktspolitikk. Senterpartiet er klare til å starte jobben, det handler om å utvikle hele Norge. Vi gleder oss!

Per Olav Tyldum Leder Trøndelag Sp