Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) er FNs konvensjon om personer med funksjonsnedsettelser sine rettigheter. CRPD er ikke en del av norsk lov i motsetning til Kvinnekonvensjonen, Barnekonvensjonen og konvensjonen mot rasediskriminering.

CRPD inneholder ikke særskilte rettigheter, men skal sikre at personer med funksjonsnedsettelse får innfridd menneskerettighetene sine på samme måte som alle andre. FNs mål med CRPD er at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne leve selvstendige liv og kunne delta fullt ut på alle livets områder. Kampen for CRPD handler i bunn og grunn om at alle i Norge skal ha retten til å leve likestilte og gode liv.

SV har ved flere anledninger fremmet forslag om dette i Stortinget, men har dessverre blitt stemt ned hver gang. Høsten 2020 gjorde SV det igjen, og saken skal stemmes over 9. mars. SV har bedt regjeringen inkorporere FN-konvensjonen i menneskerettsloven, for å gi konvensjonen forrang i norsk rett. Organisasjoner for og av personer med funksjonsnedsettelse har ved gjentatte henvendelser til Stortinget pekt på urimeligheten av at Norge ikke har inkorporert FN-konvensjonen i menneskerettsloven, i motsetning til flere andre land. Norge er rett og slett en sinke på området.

Dette kan i seg selv tolkes som diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse. Det vil derfor være viktig at Norge, i likhet med andre nordiske land, gir personer med funksjonsnedsettelse samme rettsbeskyttelse som andre. En av forutsetningene for at Norge skal oppfylle menneskerettighetenes krav om å sikre likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelser er at målgruppen har samme rettsposisjon som andre og likestilles på alle områder.

Vi håper og forventer at Stortinget støtter SVs forslag denne gangen.

Hilde Danielsen

kommunestyrerepresentant og stortingskandidat Røros SV

Christian Elgaaen

varaordfører og leder Røros SV