NAV

Totalt er 10,9 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år i fylket uføretrygdet. Det er betydelig flere kvinner enn menn som er uføretrygdet. Til sammen er 19 308 kvinner (13,4 prosent) og 13 003 menn (8,5 prosent) uføretrygdet.

Flere unge uføre

Uføreandelen øker i alle aldersgrupper bortsett fra i aldersgruppene 18-19 år og de over 60 år. Andelen øker mest blant de mellom 40 og 44 år. Her er økningen 0,6 prosentpoeng. Økningen blant unge uføre fortsetter. Cirka 2,5 prosent i aldersgruppen under 30 år er uføretrygdet i Trøndelag.

— Større overlevelsesgrad i prematurfødsler og en markant økning i psykiske lidelser blant ungdom kan være noe av forklaringen på at andelen unge uføre øker, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wigum.

Statistikken viser at det var flest unge uføre med psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser (63,8 prosent), medfødte misdannelser og kromosomavvik (12,4 prosent) og sykdommer i nervesystemet (10,4 prosent). Videre var de mest brukte enkeltdiagnosene blant unge med uføretrygd «gjennomgripende utviklingsforstyrrelser», det vil si i hovedsak autisme og Aspergers syndrom (12,7 prosent).

Går fra AAP til ufør

Utviklingen i uføretrygd gjenspeiles i utviklingen i bruk av andre helserelaterte ytelser, spesielt arbeidsavklaringspenger (AAP), men også utviklingen i sykepenger. Hovedmålet med AAP er å avklare arbeidsevnen. Hvis arbeidsevnen er varig nedsatt, kan uføretrygd innvilges.

— I løpet av 2019 var andelen av de nye uføretrygdede som kom fra AAP på 78 prosent i landet. NAV forventer at overgangen fra AAP vil ligge på om lag samme nivå i 2020. Og det er viktig å påpeke at det ikke er “enkelt” å få en uføregrad. Det gjøres grundige vurderinger i forkant, sier Wigum.

Høy andel gradert uføre

Av de nye personene på uføretrygd i Trøndelag i 2019 hadde 29 prosent en gradert uføretrygd.

— Totalt er andelen med gradert uføre 18,5 prosent i vårt fylke. Det er nesten en av fem. Dette er en positiv utvikling sett i lys av Regjeringens inkluderingsdugnad som NAV er en del av, sier Wigum.

Det er ingen begrensning på hvor mye man kan jobbe når man har blitt mottaker av uføretrygd.

— Det vil alltid lønne seg å jobbe dersom man kan, da inntekt og uføretrygd vil være høyere enn bare uføretrygd. Dessuten vil det for de fleste være positivt å ha en fot innenfor arbeidslivet, påpeker Wigum.

Lavest i Trondheim og Røyrvik

Røyrvik kommune har den laveste andelen uføre i fylket med 7,7 prosent, deretter følger Trondheim med 8,6 prosent. Den høyeste andelen uføre finner vi fortsatt i Verran med 21,8 prosent (en del av Steinkjer kommune f.o.m. 01.01.2020). Den største økningen fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019 er i Agdenes, med 8,1 prosent. Fra og med 1. januar 2020 er det ny kommunestruktur og statistikken vil derfor endres med enkelte nye kommuner. På landsbasis er 352 197 personer ufør. Det gir en uføreandel samlet sett på 10,3 prosent i Norge.