Leder for Røros Høyre, Rob Veldhuis, har kommet med denne interpellasjon til kommunestyremøte som skal avholdes 22. april:

Boligtomter og barnehage

Byggeklare boligtomter har vært en stadig tilbakevendende utfordring i Røros kommune. Bolig og barnehage er to viktige faktorer for at Røros kommune skal være en attraktiv bo- og etableringskommune.

Røros Høyre ser det som naturlig at en ny barnehage bygges i et nytt boligfelt. Røros Høyre har ved flere anledninger foreslått området overfor eksisterende boligfelt i Vola. Området ble også utpekt av administrasjonen under et arbeidsmøte i planutvalget som ett av de alternativene som er forventet minst konfliktfylt i forbindelse med ny etablering av et større boligfelt. For Røros Høyre er det naturlig å legge en ny barnehage i samme området. Det bør være det beste alternativet. Dermed blir en barnehageløsning knyttet opp mot Verket uaktuelt å støtte for Røros Høyre.

I tillegg til området overfor eksisterende boligfelt i Vola, finnes det områder ved Bersvendsåsvollen, mot Gullikstad, ved Pinsti og ovenfor Moan Gård i privat eie, hvor eierne ønsker utbygging. Det har vært en jevnt «tilstrømning» av ledige arealer for boligbygging over lengre tid. Derfor ønsker Røros Høyre at den igangsatte prosessen for ekspropriasjon av arealer i Gjøssvika stanses.

Fra Høyres side er ekspropriasjon et virkemiddel som bør brukes ytterst sjeldent. Det er en inngripen i råderett over egen eiendom som Høyre prinsipielt er imot. Vi kan ikke se at det er nødvendig med et så inngripende tiltak som ekspropriasjon er, overfor menigmanns eiendomsrett, når det beviselig finnes andre tilgjengelige områder for boligbygging sentralt på Røros, og hvor eiere er villige til å regulere og selge.

I tillegg vil alle utgifter til juridisk bistand i første instans måtte dekkes av eksproprianten, dvs kommunen i dette tilfellet. Dette vil, slik vi ser det, være en unødvendig kostnad for en kommune som må se på hva innbyggernes penger brukes til.

Røros Høyre har med bakgrunn i ovennevnte flg forslag til vedtak:

Ekspropriasjonsprosessen av området i Gjøssvika til boligformål avsluttes med bakgrunn i overnevnte.

Kommunedirektøren utreder i samarbeid med grunneiere til området overfor eksisterende Volafeltet (beltet fra Lergruvbakken til boligområdet Bersvensåsen) mulighetene for etablering av et nytt boligfelt med kapasitet for boligbehovet 10- 15 år fram i tid. Bygging av en ny barnehage i det nye boligfeltet blir første prioritet.