Her vil jeg bygge og her vil jeg bo!

Det har vært flere oppslag i det siste om manglende boligbygging i distriktene. Et ungt par på Værøy har fortalt om hvordan de måtte skrinlegge planene om å bygge nytt hus, fordi de ikke får låne det de trenger i banken. Bankene kan gi lån basert på husets markedsverdi når det er ferdigstilt, problemet er at byggekostnadene i distriktene er mye høyere enn dette. Så fort du setter nøkkelen i døra til et nybygd hus på bygda, faller markedsverdien dramatisk i forhold til hva det faktisk har kostet å bygge. I tillegg vet vi at varekostnadene i distriktene er mye høyere enn i mer sentrale deler av landet.

Disse utfordringene er godt beskrevet av det regjeringsutnevnte Distriktsdemografiutvalget, som i sin utredning «Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene» påpeker viktigheten av et velfungerende boligmarked i distriktene:

«Tilgang på egnede og varierte boliger har betydning for om folk etablerer seg og blir boende på et sted.»

Det samme utvalget slår også fast at Husbanken må ha en tydelig distriktspolitisk oppgave med å bidra til god tilgang på egnede boliger for unge og eldre. Den konkrete oppfordringen lyder:

«Utvalget mener Kommunal- og moderniseringsdepartementet må klargjøre overfor Husbanken at de har en distriktspolitisk oppgave både knyttet til boligtilgangen generelt og boliger for eldre spesielt.»

Senterpartiet har foreslått en ny boliglånsordning i Husbanken som skal dekke dette mellomlegget som vanlige banker ikke kan eller vil ta. I forslaget beskriver vi en ordning som toppfinansierer lån til boligbygging i områder der anslått markedsverdi er lavere enn byggekostnadene. Vi ber også regjeringen om å utarbeide retningslinjer for hvilke kostnader som skal kunne inkluderes i ordningen.

Vi registrerer at Høyres svar på denne problematikken er at det allerede finnes ordninger i Husbanken som kan brukes. Dessverre er ikke så tilfelle i praksis, og Husbankens egne tall viser at bare 3% av deres grunnlån brukes i distriktskommuner, som har 14% av befolkningen. Samtidig vet vi at manglende tilgang på egnede boliger i distriktskommuner i stor grad hemmer rekruttering av arbeidskraft, ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse AS. 25% av næringsvirksomheter i distriktene opplyser at dette er en viktig årsak til deres rekrutteringsutfordringer, og dette viser at boligmangel rammer både bolyst og næringsvekst på en svært uheldig måte.

I byene er utfordringen ofte motsatt, der er markedsverdien så høy at det er nesten umulig for unge å kjøpe seg egen bolig. Mange boligbyggelag og utbyggere tilbyr en leie-til-eie-modell, der man etter en gitt periode som leietaker, tilbys å kjøpe boligen. Senterpartiet mener dette er en god ordning, men ønsker at modellen skal tilbys i langt større grad i pressområder. Det vil hjelpe unge i etableringsfasen inn i boligmarkedet, og det kan styrke deres egenkapital til senere boligkjøp. I vårt forslag ber vi derfor regjeringen sørge for at leie-til-eie-ordningen utvides i omfang.

Senterpartiet håper et flertall i Stortinget støtter opp om disse forslagene, da de vil stimulere til økt boligbygging i distriktene og hjelpe unge inn i boligmarkedet i byene. Det vil gi flere muligheter til å skaffe eget tak over hodet. Det handler om politisk vilje.

Heidi Greni og Kari Anne Bøkestad Andreassen, Senterpartiet

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité