Mange opplever at de fortsatt ikke har mulighet for nødvendig tannhelsebehandling.

Pensjonistpartiet vil arbeide for at tannhelsetjenesten skal inkluderes som en del av

vårt ordinære helsevesen ved at den kommer inn under de ordinære trygde- og refusjonsordningene.

Tannleger må være en integrert del av vårt samhandlingssystem.

På kort sikt må refusjonsordninger for sykdomsrelaterte tannbehandlinger bedres.

For at alle skal få reell tilgang til nødvendig tannhelsebehandling, er det derfor en forutsetning at det offentlige tar et større ansvar for tannhelsen. Det er i dag ulikhet i bruken av tannhelsetjenestene, og personlig økonomi er en hovedårsak til dette. En økt satsing på tannhelse, og en dreining av de offentlige støtteordningene mot dem med dårlig økonomi, vil derfor også være et godt bidrag til å utjevne sosiale forskjeller.

Den offentlige helsetjenesten tilbyr gratis tjenester til barn og unge i alderen 0–18 år, psykisk utviklingshemmede, eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.

Hovedregelen for resten av befolkningen er at man går til den private tannhelsetjenesten, og at man selv betaler for tjenestene med mindre man har gitte sykdommer eller lidelser som gir rett til refusjoner fra folketrygden.

Folk flest har godt tannhelse, og 76 % oppgir å ha god eller svært god egenvurdert tannhelse. Men en del lever med dårlig tannhelse og andelen øker med økende alder. Det er også slik at tannhelsen varierer etter hva slags bakgrunn man har, og personer fra hushold med lav inntekt har vesentlig dårligere tannhelse enn personer med høy inntekt.

For dem med en inntekt under 200 000 og en alder over 45 år oppgir nærmere 20 pst. at de har en dårlig tannhelse. Blant dem som er arbeidsledige, oppgir én av fire at de har et udekket behov for tannlegebehandling. Også uføre og studenter ligger over landssnittet.

Frykt for store tannlegeutgifter gjør at enkelte ikke oppsøker tannlegen. Det kan medføre dårligere fysisk og psykisk helse og sosial isolasjon.

Svein Otto Nilsen , førstekandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag