Gudbrand Rognes trekker opp en god diskusjon i sitt innlegg i Nea Radio; “Økt lokal energiproduksjon er næringsutvikling som skaper betydelige inntekter”.

Ren Røros er i en periode hvor vi gjør vurderinger av dette for fjellregionen, siden vi også har både produksjon og kunder i nabokommuner. Dette arbeidet inngår som en del av vårt strategiarbeid som forventes fullført første halvdel av 2024.

Dette arbeidet gjøres i dialog med Røros kommune som dominerende eier i Ren Røros, og som er med på strategiutviklingen gjennom konsernstyret.

Klare mål

De målene vi har er de samme som Rognes har i sitt innlegg; Vi har ambisjoner om doble produksjonen av fornybar energi innen 2040 og vi skal sørge for at strømnettet dekker behovene i regionen, uten at vi trenger å bygge det unødvendig videre ut.

Samtidig arbeider vi ut fra mål om bærekraft, som betyr at vi må bidra til at vi ikke bare produserer mer fornybar energi, men bruker energien mer effektivt.

Ren Røros har både varer og tjenester som bidrar til dette, fra varmepumper, til solceller på taket.

Ny produksjon

Det er riktig som Rognes skriver at lokal energiproduksjon bidrar til næringsutvikling.

Det er også riktig, og like viktig, at man har et aktivt forhold til dette spørsmålet.

Det er jo slik at de siste to-tre årene har strømprisen vært høy, og det er ingen rask løsning på den utfordringen.

Vi kommer dessverre til å se høye energipriser også de neste årene. Energibehovet øker rett og slett mye raskere enn tilgangen til ny energi, uavhengig om vi snakker Røros, Tynset, Oslo eller Trondheim.

Det er derfor viktig at dette diskuteres, og ikke minst at det fører til handling. Vi trenger ny produksjon raskt.

Lønnsomhet

Det er ikke gitt at økt produksjon uten videre vil være lønnsom. Kostnadene for utbygging følger den prisveksten vi ser i samfunnet for øvrig, og de er mye høyere i dag enn da Kuråsfossen ble bygget ut.

Vi vet ikke i dag hva som blir et normalt prisleie for strømmen langt fram i tid, og Ren Røros må passe på at beslutninger vi tar i dag står seg mange år frem i tid.

Arealkrevende

Så vet vi alle at fornybar energi krever betydelige arealer. Vi er avhengig av god dialog med alle berørte parter i slike prosjekter.

Her ønsker vi innspill og forslag til hvordan dette kan løses; Ren Røros er alltid åpen for dialog.

Våre mål og planer er klare, men det krever en grundig saksbehandling før produksjonen av ny fornybar energi er klar.

Rognes peker på at kommunen har tilrettelagt for nytt næringsareal for nye bedrifter.

Det må følges opp av nye arealer for produksjon av fornybar energi. Så vil jeg understreke viktigheten av at vi i dette arbeidet også må ta hensyn til natur, miljø, lokal samfunnsdeltagelse og ha respekt for kulturelle særtrekk.

Kristian Holm, konsernsjef Ren Røros.