Endelig ! I ei utredning om de direkte mediestøtteordningene foreslo Medietilsynet onsdag en ny mediestøtte også for lokalradio.

Medietilsynet foreslår å opprette en egen driftstilskuddsordning for lokalradio med konsesjon til drift på DAB og FM, og som har redaksjonelt ansatte.

- Formålet er å styrke journalistisk produksjon og formidling av lokale nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt hos disse lokalradioene, skriver tilsynet i rapporten. De anbefaler en bevilgning på 20 millioner kroner årlig fra og med tilskuddsåret 2023, heter det i utredninga.

NEA RADIO er den største lokalradioen utenfor Oslo. Foto: Nea Radio

Om bakgrunnen for forslaget skriver Medietilsynet:

- Lokalkringkasting er en gruppe medier som i liten grad mottar driftstilskudd fra det offentlige, sammenliknet med støttenivået til tekstbaserte nyhets- og aktualitetsmedier. Sårbarheten til lokalkringkasterne, særlig lokalradioene, er framhevet av mange aktører som har gitt innspill til denne utredningen. Lokalradioene utgjør et vesentlig bidrag til det norske avsendermangfoldet, og Medietilsynet foreslår flere tiltak som kan bidra til en mer bærekraftig driftsøkonomi for denne delen av bransjen. Medietilsynet foreslår blant annet å opprette en ny driftstilskuddsordning for å styrke journalistisk produksjon av lokale nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt i lokalradioer med redaksjonelt ansatte.

ÅRETS LOKALRADIO 2017: Redaksjonssjef Røros/Holtålen Per Magne Moan og daværende redaktør Andreas Reitan. Foto: Berit Kleven

Driftstilskudd framfor prosjektstøtte

- Medietilsynets erfaringer tyder på at et driftstilskudd kan være mer formålstjenlig enn prosjektstøtte for å styrke løpende innholdsproduksjon som er relevant for lokalsamfunnene, som for eksempel lokale nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt.

- For at lokalradioene skal kunne ha en journalistisk produksjon og bidra til et lokalt innholdsmangfold, vurderer Medietilsynet det som viktig at disse mediene har tilstrekkelig driftsøkonomi til å kunne ha redaksjonelle medarbeidere ansatt, heter det videre.

HENVOLA i Tydal er en av de mest værutsatte senderstasjonene i Nea Radios sendernett. Foto: Ola Dragmyrhaug

Flere endringer for lokalradio

Støtten til digitalisering av lokalradio foreslås også økt. Økningen gjelder driftstilskudd til lokalradio og anleggskonsesjonærer for digitale lokalradionett. Det økte støttebehovet er beregnet til fem millioner kroner årlig.

- Hvis Medietilsynet får gjennomslag for sin rapport, blir det også økt støttetak for driftstilskudd for etniske og språklige minoriteter. Det er i dag et tilskuddstak på 75 000 kroner i driftstilskudd til lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper. Tilskuddstaket foreslås økt til 200 000 kroner. Forslaget antas å koste årlig 1 million kroner, som må dekkes ved økning i bevilgningen, skriver Lokalradio.no.

FORBORD: Fra åpninga av ny senderstasjon på Forbordsfjellet i Stjørdal. Fra venstre ordfører Ivar Vigdenes (Stjørdal), Ole Morten Balstad (Selbu), styreleder i Nea Radio Jan Erik Steen og daglig leder i Nea Radio Stian Elverum. Foto: Andreas Reitan

Programproduksjoner og podkast

Det ser også ut til å bli en økning i potten til lokale programproduksjoner. Bakgrunnen er at redaktørstyrte audiovisuelle bestillingstjenester og podkaster kan søke støtte til programproduksjon og kompetansehevende tiltak.

Medietilsynet foreslår at audiovisuelle bestillingstjenester og podkaster som er redaktørstyrt og som har et innhold som retter seg mot et lokalt publikum, bør kunne søke om å få tildelt tilskudd til programproduksjon og kompetanseheving. Ettersom flere aktører enn i dag kan søke disse tilskuddskategoriene, foreslår Medietilsynet å øke bevilgningen noe for å unngå at endringen får en omfordelende effekt. Det foreslås en samlet økt bevilgning på 0,5 millioner kroner.

RADIOBINGO er fortsatt en viktig programpost i Nea Radios programtilbud. Her med bingosjef Stian Elverum. Foto: Andreas Reitan

Utviklingsprosjekter forsvinner?

En mindre detalj er at de vil overføre tilskudd til utviklingsprosjekter til ordningen for innovasjons- og utviklingstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier:

Det er i dag mulig å søke om støtte til utviklingsprosjekter fra ordningen for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier. Dette formålet foreslås tatt ut og overført til ordningen for innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Beregnet årlig innsparte midler i ordningen for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier er 0,5 millioner kroner, mens ordningen for innovasjons- og utviklingstilskudd økes tilsvarende.

MOT NYE HØYDER? Kan den nye mediestøtten bringe lokalradio mot nye høyder? Her intervjues Therese Johaug av Aleksander Fuglem på Storsylen, 1762 moh. Foto: Andreas Reitan

Viktig for lokalradio

Medietilsynet konkluderer med at de direkte mediestøtteordningene fortsatt er viktige bidrag for å bevare og utvikle et mangfold av redaktørstyre journalistiske medier.

- Dette er i tråd med de mediepolitiske målene om å legge til rette for ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet, god nyhetsproduksjon over hele landet og en bredt anlagt offentlig samtale i det digitale mediesamfunnet, skriver Medietilsynets direktør Mari Velsand i rapporten.

- Etter en helhetlig gjennomgang og evaluering av ordningene, er Medietilsynet likevel kommet til at det bør gjøres enkelte endringer. I tillegg foreslår vi å opprette to nye støtteordninger og øremerke midler til undersøkende journalistikk.

Rapporten, som inneholder mye mer enn dette, er et forslag fra Medietilsynet og overleveres nå Kulturdepartementet som deretter skal bearbeide forslagene før de sendes ut på høring.