Kulturminnefondets årlige søknadsfrist er 1. november, og skal du søke støtte til bevaring av ditt kulturminne, lønner det seg å sette i gang.

Tilskuddsordningen er til for private eiere og frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre. Engasjerte eiere er avgjørende for god bevaring av Norges kulturminner. - Samarbeid med eiere er det viktigste vi gjør for å nå det nasjonale målet om å minimere tapet av verneverdige kulturminner, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Prioriteringer

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner, og er et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet skal med tilskuddsmidler legge til rette for at eiere kan drive næringsutvikling i tilknytning til kulturminnene. Det legges også vekt på om objektet er prioritert i kommunale kulturminneplaner.

Alle søknader vil få en individuell, konkret vurdering og tilskudd gis på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av den kulturminnefaglige verdien og tiltakets virkning på denne. Muligheter for bruk av kulturminnet etter gjennomføring av tiltaket, vurderes særskilt.

- Vi ser at framtidig bruk av kulturminner er avgjørende for bevaring. Når eierne lykkes i å ivareta kulturhistoriske verdier, resulterer dette som regel i næringsutvikling som gir lønnsomhet og dermed muligheter for å holde kulturminnet i stand også i fremtiden, sier Bjørgen.

Fakta

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle faste kulturminner, som for eksempel boplasser, hus og bygninger, hageanlegg og bevaring av kulturlandskap. Kulturminner er ikke aldersbestemt, og kan være fra både fjern og nær fortid. Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.