Verket Røros AS og kommuneøkonomien

Jeg har stor respekt for Jon Harald Nordbrekken og det han har skapt, det er imponerende.

Men hans uttalelser om Verket Røros AS og kommuneøkonomi er feil og totalt skivebom. Faktum er at Røros kommune har SPART store summer på at Verket Røros AS  ble dannet og at det ble bygd ny storhall. Hadde ikke det blitt gjort måtte kommunen ha tatt store kostnader med oppussing av Gymbygget og Røroshallen, og det måtte uansett ha blitt bygd mere hallkapasiteten. Nå er både all oppussing og nybygg tatt av Verket Røros AS, og kommunen betaler kun en meget beskjeden leie for sin bruk av anlegget.

Det er tilført store summer utenfra til bygginga, og næringslivet har gitt vesentlige bidrag. Røros har fått et kjempeanlegg som tilfører lokalsamfunnet masse positivt og det til en pris som er marginalt høyere enn nabokommunene sin utgifter til nye haller. All ære til de som planla anlegget og politikerne med ordfører Hans Vintervoll i spissen som vedtok bygginga.

Røros kommune bør imidlertid se mulighetene som ligger i å utnytte den samlede bygningsmassen i anlegget enda bedre for å redusere egne kostnader og bedre inntektsgrunnlaget for Verket Røros AS. Å samle all bibliotekvirksomhet her vil være et meget fornuftig tiltak i så måte.

Et annet tiltak som bør vurderes er John Stav sine tanker om enkle overnattingsmuligheter i anlegget for idrettslag på treningsleir. Det vil gjøre anlegget enda mere attraktivt og bedre inntektsgrunnlaget.

Som tidligere styreleder tar jeg min del av ansvaret for at deler av gjelda nå er bundet opp i et fastlån til betingelser som ikke er gunstige i dagens rentesituasjon. Dette må imidlertid sees på som en forsikring mot ukontrollerbare kostnader dersom rentene hadde økt istedenfor å synke de senere åra.