Karin Tuolja har hele sitt voksne liv jobbet med lulesamisk språk på svensk side. Hun har jobbet som lærer, oversetter, læremiddelutvikler og korrekturleser. Tuolja er en sentral person i det lulesamiske språkmiljøet, og har spilt en viktig rolle for språksamarbeidet mellom norsk og svensk side, spesielt når det gjelder utvikling av ord og termer, samt oversetting av Bibelen.

Jekaterina Mechkina tildeles årets Gollegiella-språkpris fordi hun lenge har jobbet med å styrke kildinsamisk på russisk side. Hun har deltatt i arbeidet med å utvikle ordforrådet og en egen kildinsamisk ordbok. Mechkina har skrevet bøker, oversatt bøker og utvikler læremidler. Gjennom bøkene hennes har mange blitt kjent med livet og kulturen til kildinsamene i Murmansk-området.

Åttende gang

Gollegiella – Nordisk samisk språkpris deles ut for åttende gang. Språkprisen skal bidra til å fremme, utvikle og bevare samiske språk i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Språkprisen kan gå til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en betydelig innsats for å fremme samiske språk

Gode forbilder

Sametingspresident Aili Keskitalo og statsråd Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet gratulere begge prisvinnere. – Begge prisvinnere er gode forbilder, og er viktige i arbeidet med å styrke lule- og kildinsamisk, sier statsråd Monica Mæland, i kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det har vært mange gode forslag på kandidater som har gjort en stor innsats for de samiske språkene. Forslagene dekker så å si alle de samiske språkområdene, og viser stor variasjon og bredde. Både organisasjoner og enkeltpersoner, tradisjonelle og moderne språkarenaer har blitt nominert og vurdert. Den store interessen om prisen, og de mange gode og ulike kandidatene gir grunn til optimisme for fremtiden til de samiske språkene, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Juryen har bestått av Neeta Jääskö fra finsk side, David Kroik fra svensk side, Nina Afanasieva fra russisk side, Solvår Knutsen Turi og Jane Juuso fra norsk side.

Prisen ble delt ut i Oslo 26. november til Karin Tuolja. Jekaterina Mechkina får prisen i Murmansk den 29. november.

Julevsaemien jïh kildinsaemien vitnijh Gulliegïele-baalhkeste

Karin Tuolja Jåhkamåhkkeste Sveerjesne jïh Jekaterina Mechkina Murmanskeste Russlaantesne noerhtelaanti gïelebaalhkam Gulliegïele 2018 åadtjoejægan.

Karin Tuolja lea abpe sov geerve jieledem julevsaemien gïeline barkeme sveerjen bielesne. Dïhte lohkehtæjjine, jarkoestæjjine, learoevierhtieevtiedæjjine jïh korrektuvrelohkijinie barkeme. Tuolja akte vihkeles almetje julevsaemien gïelebyjresisnie, jïh aktem vihkeles råållam åtneme gïelelaavenjostosne nöörjen jïh sveerjen bielien gaskem, joekoen gosse lea evtiedimmien bïjre baakojste jïh teermijste, jïh jarkoestimmien bïjre Bijpelistie.

Jekaterina Mechkina daan jaepien Gulliegïele-baalhkam åådtje dov guhkies barkoen åvteste juktie kildinsaemien Russlaanten bielesne nænnoestehtedh. Dïhte meatan orreme barkosne baakoeveahkam evtiedidh jïh jïjtse kildinsaemien baakoegærjam evtiedidh. Mechkina lea gærjah tjaaleme, gærjah jarkoestamme jïh learoevierhtieh evtiedamme. Altese gærjaj tjïrrh jeenjesh leah kildinsaemiej jieliedinie jïh kultuvrine Murmansk-dajvesne åahpenamme.

Gaaktseden aejkien

Gulliegïele - Noerhtelaanti saemien gïelebaalhka gaaktseden aejkien vadtasåvva. Gïelebaalhka edtja viehkiehtidh dejtie saemien gïelide Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jïh Russlaantesne eevtjedh, evtiedidh jïh vaarjelidh.

Gïelebaalhka maahta aktegsalmetjidie, siebride jallh institusjovnide vadtasovvedh mah aktem stoerre barkoem dorjeme juktie saemien gïelh eevtjedh.

Hijven åvteguvvieh

Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo jïh staateraerie Monica Mæland Tjïelte- jïh orrestimmiedepartemeente gåabpegh baalhkavitnijh læhkoehtieh.

– Gåabpegh baalhkavitnijh leah hijven åvteguvvieh, jïh leah vihkeles barkosne juktie julev- jïh kildinsaemien nænnoestehtedh, staateraerie Monica Mæland jeahta, tjïelte- jïh orrestimmiedepartemeentesne.

– Gellie hijven raeriestimmieh kandidaatide orreme mah aktem stoerre barkoem saemien gïeli åvteste dorjeme. Raeriestimmieh mahte gaajhkh gïeledajvh feerhmieh, jïh stoerre variasjovnem jïh gamtoem vuesiehtieh. Dovne siebrieh jïh aktegsalmetjh, aerpievuekien jïh daajbaaletje gïelesuerkieh leah nammoehtamme jïh vuarjasjamme sjïdteme. Dan stoerre ïedtjen gaavhtan baalhkan bïjre, jïh dej gellie hijven jïh ovmessie kandidaati gaavhtan dellie doh saemien gïelh aktem hijven båetijen aejkien åadtjoeh, saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo jeahta.

Neeta Jääsko, Såevmeste, David Kroik Sveerjeste, Nina Afanasieva Russlaanteste, Solvår Knutsen Turi jïh Jane Juuso Nöörjeste leah meatan orreme veeljememoenehtsisnie.

Baalhka vadtasåvva Oslosne gålkoen 26. b. Karin Tuoljese, jïh Murmanskesne gålkoen 29. b. Jekaterina Mechkinese.