Larsenstuggu fra 1798 skal istandsettes. Foto: Privat

Et viktig kulturminne på Røros skal sikres for framtida.

Styret i Norsk kulturminnefond bevilget før helga 165.000 kroner til istandsetting av den gamle Larsenstuggu på Røros. Larsenstuggu er et 2-etasjes bolighus som ble bygd i 1798.

- I en by som Røros der tilbakeføringene har vært en så stor del av vernearbeidet, mener Kulturminnefondet at tilbakeføringen av Larsenstuggu er positivt ikke bare for selve bygningen men også for bygningsmiljøet på Flanderborg, sier direktør Simen Bjørgen ved kulturminnefondet til Nea Radio.

Pressemelding:

Larsenstuggus historie som 2 etasjes bolighus oppført i tømmer går tilbake til 1798.To år etterpå oppføres et tilbygg, Perstuggu. I 1879 får Larsenstuggu et tilbygg, forstue med svalgang. I 1922 ble eiendommen kjøpt av Røros kommune.  I 1923 fredes Perstuggu og i 1950 ble bygningen flyttet til Slaggveien. I 1969 selger Røros kommune eiendommen. Huset ble demontert og flyttet fra opprinnelig tomt på Nedre Flanderborg i 1969. Huset ble gjenoppsatt i gården bak Vertshuset i Kjerkgata, der det sto til 1990. Huset ble demontert og lagt på lager. Nåværende eier fikk kjøpt den opprinnelige tomta på Nedre Flanderborg i 1997, og fikk da huset med på kjøpet. Samme år vedtar kommunen en omregulering av området som viser tilbakeflytting av bygningen. Sør- Trøndelag fylkeskommune stiller seg også positiv til en flytting. Studenter fra NTNU har i 2014 gjennomgått tømmerkonstruksjonen og har funnet at store deler av konstruksjon er i relativt god stand. Det er lagt ved en uttalelse fra Røros kommune der kommunen har vedtatt salg av mark til søker Einar Aasen

I en by som Røros der tilbakeføringene har vært en så stor del av vernearbeidet mener Kulturminnefondet at tilbakeføringen av Larsenstuggu er positivt ikke bare for selve bygningen men også for bygningsmiljøet på Flanderborg. Kulturminnefondet er av den oppfatningen at en tilbakeføring av bygningen til Flanderborg vil medføre at bygningsmiljøet fortettes og verdier tilføres. Flyttingen av bygningen medfører at bymiljøet blir mere helhetlig på en positiv måte..

- Kulturminnefondet skal være et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Jeg er derfor veldig glad for at fondet for inneværende år kan fordele over 80 millioner i tilskudd. Dette er viktige bidrag for å forhindre at kulturminner går tapt, gir eiere en motivasjon for å sette i stand bygninger og innebærer i tillegg at rammebetingelsene for private eiere bedres, sier Klima og miljøminister Vidar Helgesen. Kulturminnefondet anslår at fondets midler har utløst innsats fra privatpersoner, næringsliv og andre på godt over 2,0 milliarder kroner i styrket verneinnsats.  Dette viser hvor stor betydning den frivillige innsatsen har. Jeg vil derfor rette en stor takk til alle de frivillige som gjør en formidabel innstas for å ta vare på vår felles kulturarv, avslutter Helgesen

Den siste brukerundersøkelse Kulturminnefondet har gjennomført viser at fire av fem prosjekt aldri ville blitt gjennomført uten støtten fra Kulturminnefondet.

Det kom inn 902 søknader innen fristen 1.november 2015 om i alt 229 millioner til istandsetting av kulturminner over hele landet.

På tre år har søknadsmengden til Kulturminnefondet doblet seg.

- Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er det svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr det at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, seier en tilfreds Simen Bjørgen i Kulturminnefondet. Han vektlegger at fondet har prioritert dette prosjektet på Røros svært høyt.

FAKTA

Norsk kulturminnefond er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmere 500 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.