NAV Tydal

NAV Tydal har nå åpent mandag, onsdag og fredag kl. 9-15.

Nye åpningstider i publikumsmottaket NAV Selbu

NAV Selbu nye åpningstider i publikumsmottaket: Mandag – onsdag – fredag åpent fra kl. 10 – 14 Tirsdag og torsdag er publikumsmottaket stengt. Henvendelse kan skje alle dager til NAV kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33 og til nav.kontaktsenter@nav.no

Selbuhallen

Arrangementer i Selbuhallen

De som ønsker å leie Selbuhallen til større arrangementer, håndball- og fotballcuper, messer, festarrangement o.l. i perioden 01.09.14 til 15.04.15, bes å søke skriftlig om dette innen mandag 05. 05.14. Søknaden gjelder ikke treninger. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen kan ikke påregne og bli imøtekommet.

Søknaden sendes Selbuhallen, v/ Per Inge Aftret, Bellvegen 26, 7580 Selbu, eller e-post til per.aftret@selbu.kommune.no

Selbuhallen

Lag som ønsker å benytte Selbuhallen til trening på kveldstid og i helger vintersesongen 01.09.14 til påske 2015, bes å søke skriftlig om dette innen onsdag 25.06 14. Det bes oppgitt hvilke uke- dager og tid det ønskes trening. Det bes også oppgitt ønske om leie av styrketreningsrom. Søkere blir senere innkalt til samordningsmøte. Den tildelte tid på hver søker er bindende gjennom sesongen.

Søknaden sendes Selbuhallen, v/ Per Inge Aftret, Bellvegen 26, 7580 Selbu, eller e-post til per.aftret@selbu.kommune.no

 

Offentlig ettersyn detaljregulering Selbu

Gjelhaugen boligfelt

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Gjelhaugen Boligfelt ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker den 01.04.14.

Hensikten med planarbeidet er tilrettelegging av nye boligtomter for eneboliger.

Rødbergveien 39

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregule- ring for Rødbergveien 39, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker den 01.04.14.

Hensikten med planarbeidet er tilrettelegging av nye boligtomter for eneboliger.

Begge planene, med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i sakene, er elektronisk tilgjengelige på kommunens hjemmesider under ‘offentlig innsyn – saker til høring’. Adr.: http://www.selbu.kommune.no/saker/sider/ Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Selbu kommune, Plan og kommunalteknikk, innen 23.05.14

 

Sommeråpning Selbu kommune

Rådhuset
I tidsrommet fra og med 15.05 – 12.09, er åpningstiden ved de kommunale kontorer i rådhuset, kl. 08.00 – 15.00.

Legekontoret
I perioden 15.5 – 12.9 er åpningstiden: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 08 – 15 Torsdag kl 09 – 15
I denne perioden stenges telefonen kl 1430 alle dager.

Tilskudd til drift av anlegg Selbu

Formålet er å gi tilskudd til lag, organisasjoner eller enkeltpersoner til delvis dekning av utgifter til konkrete tiltak/prosjekter innenfor kulturfeltet. Det må legges ved bdusjett for tiltaket. Regnskap skal legges frem før utbetaling skjer. For større prosjekter må det søkes i god tid, slik at tiltakene kan tas inn i budsjettet.

Søknadsfrist 30 mai. Søknadsskjema finnes på Selbu kommunes hjemmeside (søknad om driftstilskudd kultur). Ta kontakt med Siv Uglem, kulturkontoret, ved behov for informasjon.

Ledige omsorgsleiligheter i Tydal

Omsorgstjenesten har ledig følgende leiligheter:

2 roms i sokkel sykehjem

2 roms i 1 etg trygdebolig

3 roms i sokkel omsorgsbolig

For mer informasjon eller søknad, henvendelse til omsorgstjenesten v/rådgiver Gry Horven, tlf 73815811.

 

Bolig til flyktninger

Tydal kommune søker etter bolig til flyktninger. Tydal kommune har vedtatt å bosette 10 flyktninger for hvert av årene 2014, 2015 og 2016, både familier og enslige, og trenger derfor boliger i ulike størrelser. Vi tilbyr langsiktig leieforhold, sikker betaling og oppfølging av boforholdet.

Ta kontakt med Dortea Østbyhaug, Flyktningekoordinator, tlf 476 33 615.

 

Varmebassenget ved Selbu sykehjem

Varmebassenget ved Selbu sykehjem

kan leies ut på timebasis mandag til fredag mellom kl. 15.00 til 22.00. Prisen på 240 kr/time, er uavhengig av hvor mange personer som går sammen om å leie bassenget i et tidsrom.

For mer informasjon og bestilling, ta kontakt med ekspedisjonen i Selbu rådhus; tlf. 73 81 67 00.

Leie av Selbuhallen

Lag som ønsker å benytte Selbuhallen til trening på kveldstid og i helger vintersesongen 01.09.14 til påske 2015, bes å søke skriftlig om dette innen onsdag 25.06.14. Det bes oppgitt hvilke ukedager og tid det ønskes trening. Det bes også oppgitt ønske om leie av styrketreningsrom. Den tildelte tid på hver søker er bindende gjennom sesongen.
Søknaden sendes Selbuhallen, v/ Per Inge Aftret, Bellveien 26, 7580 Selbu, eller e-post til: per.aftret@selbu.kommune.no.
Representanter fra de lag som har søkt om å benytte Selbuhallen i vintersesongen 2014/2015, kalles med dette inn til fordelingsmøte i kantina i Selbuhallen; mandag 7.juli kl. 1800. Kontaktperson Bjarte Arve Sundal, telefon 904 11 598

Helsestasjon for ungdom Selbu

Helsestasjon for ungdom vil i skoleferien være åpen mandager fra kl. 14.00 – 15.00. Annen avtale kan gjøres på telefon: 73 81 68 22. Fra mandag 25.08.14 vil åpningstiden være som før, fra kl. 14:30 – 16:30

Åpningstider i Selbu bygdemuseum 2014

Selbu Bygdemuseum har åpent fra og med 28.juni til og med 17. august. Alle dager kl. 11.00 – 17.00

Selbu folkebibliotek-sommeråpent

Fra og med 23.06 til og med 17.08 er åpningstiden:

Onsdag: 10.00 – 14.00

Torsdag: 15.30 – 10.00

Fredag: 14.00 – 19.00

Innleveringsluka er åpen hele uka – hele døgnet.

Psykiatrisk handlingsplan 2014 – 2019

Tydal kommune skal oppdatere psykiatrisk handlingsplan 2014 – 2019, og i den forbindelse kan den som vil komme med innspill. Ta kontakt med psykisk helsetjeneste v/ Marit Uthus på e-postadresse: marit.uthus@tydal.kommune.no innen 11. juli 2014.

Store sentrumsnære solrike utsiktstomter i Tydal

Store sentrumsnære solrike utsiktstomter i Tydal. Byggeklare høsten 2014

Går du med byggeplaner, og ønsker å bygge hus eller fritidsbolig i Tydal, kan det være mulig allerede i høst. Søliåsen byggefelt er godkjent til blandet formål.

 • Gangavstand til  skole, barnehage, Tydalshallen og idrettsbane
 • Den som er interessert i friluftsliv vil finne oppkjørte skispor helt inntil tomta, fine fiskeplasser og bær-terreng  i gangavstand
 • Flere mil med isfiske/skuterløyper
 • Store naturnære tomter på ca. 2000 kvm

Alt 1: Hus/fritidsbolig

Alt 2: Boligtomt som har godt med plass til stall/uthus

Ved interesse kan man se for seg å komme i gang med deler av området allerede i høst. Se Tydal kommunes hjemmeside www.tydal.kommune

Ring oss for en prat på 73 81 59 00 eller ved e-post til postmottak@tydal.kommune.no

Flyktningeboliger Tydal

Tydal kommune skal sette i stand boliger til bosetting av flyktninger. I den forbindelse er vi interessert i møbler, f.eks. spisebord, stoler, sofa, kommoder, tv-bord, samt annet interiør som gardiner, puter, tepper, servise og annet kjøkkenutstyr. Det må være helt og fint. Hvis du har noe å gi bort eller selge som du tror kan være av interesse, så ta kontakt med Dortea Østbyhaug mobil 476 33 615.

Kunngjøring om vedtak av kommuneplanens arealdel

Kunngjøring om vedtak av kommuneplanens arealdel, jfr.Pbl. § 11-15.

Kommunestyret vedtok i møte den 16.06.14 ny arealdel av kommuneplanen. Vedtaket er gjort med forbehold om unntatt rettsvirkning for tiltak hvor overordnede myndigheter har varslet innsigelser.

Saksframlegg, vedtak og plandokumenter er tilgjengelige elektronisk på kommunens hjemmesider: www.selbu.kommune.no, eller ved henvendelse i Rådhuset. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

 

Værnesregionen oppgraderer

Værnesregionen oppgraderer sitt sak- og arkivsystem 28. august, og i den forbindelse vil innsynsløsningen for Postlista og Politiske møter og dokumenter være ute av funksjon i noen dager.

Selbu og Tydal kommuner beklager dette og håper at koblingen til den nye versjonen vil være på plass så fort som mulig.

SELBU KOMMUNES FRIVILLIGHETPRIS

Alle lag, organisasjoner og innbyggere i Selbu inviteres til å fremme forslag på kandidat til Selbu Kommunes Frivillighetspris for 2014.

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og/eller samfunnet.

Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forenings eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Begrunnet forslag på kandidat sendes til:

Selbu Kommune, Gjelbakken 15, 7580 SELBU eller på mail:

postmottak@selbu.kommune.no innen 1. oktober- 2014.

Reguleringsplan Selbu Camping

Reguleringsplan Selbu Camping

I hht. Plan- og bygningslovens § 12-12, kunngjøres herved Selbu kommunestyres vedtak av 15.09.14, om godkjenning av reguleringsplanen Selbu Camping PlanId: 2014-000-2 Plandokumentene kan leses på kommunens hjemmesider under www.selbu.kommune.no/reguleringsplaner (Egengodkjente planer), eller fås ved henvendelse til Selbu kommune.

 

Influensavaksine Selbu Kommune

Influensavaksiner er nå tilgjengelig på Selbu legekontor. Pris kr 100,- for risikogrupper. Ingen timebestilling.

Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa er: • Alle fra fylte 65 år
• Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
• Gravide fra 12. svangerskapsuke

• Barn og voksne med:
 diabetes mellitus, type 1 og 2
 kronisk luftveissykdom
 kronisk hjerte- og karsykdom
 kronisk nyre-/eller leversvikt
 kronisk nevrologisk sykdom eller skade  nedsatt infeksjonsforsvar (BMI over 40)  svært alvorlig fedme
 annen alvorlig eller kronisk sykdom

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:
• Helsepersonell som har pasientkontakt.
• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
• Husstandskontakter til svært immunsvekkede personer.
Alle over 65 år anbefales også pneumokokkvaksine (kr 185,-) hvert 10. år.

Søknad om 2. hovedopptak barnehageåret 2014/2015

Søknad om 2. hovedopptak barnehageåret 2014/2015

Det søkes elektronisk. Søknadsskjema og informasjonsbrosjyre finnes på Selbu kommunes hjemmeside. Kontakt oppvekstkontoret på rådhuset, eller en av barnehagene ved behov for hjelp. Det skal ikke søkes for barn som allerede har plass og som ikke ønsker endring i sine tilbud. De som ønsker endring må søke.

Søknadsfristen for 2. hovedopptak er 01.11.14 med tilbud fra 01. 01 15. Gjeldende tilbud fra barnehageåret 2014/2015 er 50 % og 100 %.

Reguleringsplan Selbu Camping

Reguleringsplan Selbu Camping

I hht. Plan- og bygningslovens § 12-12, kunngjøres herved Selbu kommunestyres vedtak av 15.09.14, om godkjenning av reguleringsplanen Selbu Camping PlanId: 2014-000-2 Plandokumentene kan leses på kommunens hjemmesider under www.selbu.kommune.no/reguleringsplaner (Egengodkjente planer), eller fås ved henvendelse til Selbu kommune.

Jul ved Servicekontoret i Tydal kommune

Det er jul i servicekontoret ved Tydal kommune og der finner du både gaver og julekort med tydalsmotiv til salgs.

Hefte «Tradisjonsmat fra Tydal» fikk ny layout i fjor, og er blitt mer oversiktlig og med bilder.

I tillegg finnes buffer, strikkavotter med tydalsrosa, små og store kniver med slire m.m.

Desembersalg på tydalsbøkene til kr 750,- for hele settet.

Velkommen innom!

Beredskaps-info Selbu kommune

Kontakt med nødetater når det er bortfall av mobil- og telefonnett i Selbu kommune

Får du ikke kontakt med nødetater kan du ved kveld/natt/helg møte opp ved det nye brann- og ambulansebygget ved Rådhuset.

Der er det utstyr (satelittelefon) for kontakt med omverdenen, når telefonnettet er brutt sammen.

På dagtid henvender du deg til: Selbu legekontor eller Rådhuset.

Husk også at vi har Værnesregionen Legevakt kveld/natt/helg på Stjørdal, Kjøpmannsgt. 10-12, inngang bak mot E14.

Selbu kommune

Tydal bibliotek

Tydal bibliotek ønsker alle sine lånetakere god jul og godt nyttår!

Siste åpningsdag før jul er fredag 19. desember kl. 15.00 – 20.00.

Biblioteket åpner igjen på nyåret tirsdag 6. januar kl. 14.00 – 17.00.

Eiendomsskatt Selbu kommune

Eiendomsskatt

Selbu Kommune skal gjennomføre alminnelig taksering av alle verker og bruk i kommunen. Verditaksering Kjell Larsen AS er engasjert til å gjennomføre besiktigelsen og takseringen av alle eiendommene.

Innhenting av informasjon vil skje i uke 50/51-2014 og taksering vil skje i januar 2015. For mere informasjon, se Selbu Kommunes hjemmeside.

 

Kommunale avgifter/gebyrer/betalingssatser fra 01.01.15.

Kommunale avgifter/gebyrer/betalingssatser fra 01.01.15.
Selbu kommunestyre har i sitt møte 15.12.14 vedtatt følgende justeringer:

Oppvekst:

 •   Betalingssatsene for SFO økes med 3,0 %
 •   Betalingssatsene for kulturskole økes med 3,0 %
 •   Betalingssatsene for barnehage:
  Hel plass – ingen endring (makspris pr. dato 2.405,-) Halv plass – økes med 3,0 %
  Kostpenger – økes med 3,0 %
  Helse- og sosial:
 •   Gradering av ”takene” for betaling av praktisk bistand med husstandsinntekt over 2 G endres intervallene for betaling til:
 •   Husstander med inntekt under 2 G (kr. 176.740) betaler maksimalt p.t. kr. 180,- pr. mnd. dvs.kr. 2.160,- pr. år. (Satsen reguleres i takt med endringer i Forskrift til Lov om sosiale tjenester. (Vanligvis skjer dette 01.01 hvert år)
  Husstander med inntekt mellom 2G og 3G (kr. 176.741 – kr. 265.110) maksimalt kr. 626,- pr. mnd., dvs. kr.7.512,- pr. år. (3 % økning)
  Husstander med inntekt mellom 3G og 4 G (kr. 265.111 – kr. 353.480) maksimalt kr. 1.252,- pr. mnd., dvs. kr.15.024,- pr. år.
 •   Husstander med inntekt mellom 4G og 5 G (kr. 353.481 – kr. 441.850) maksimalt kr. 1.878,- pr. mnd., dvs. kr. 22.536,- pr. år.
 •   Husstander med inntekt mellom 5G og 6G ( kr. 441.851 – kr. 530.220) maksimalt kr. 2.504,- pr. mnd., dvs. kr. 30.048,- pr. år.
  Husstander med inntekt over 6G ( kr. 531.221 —) be- taler maksimalt kr. 3.130,- pr. mnd., dvs. kr. 37.560,- pr år.
 •   (1G er pt. gjeldende fra 01.05.14 kr. 88.370,- reguleres hvert år den 01.05)
 •   Betalingssatsene for hjemmebaserte tjenester; timesats hjemmehjelp/husmorvikar, personlig brukerstyrt ass., røykvarsler økes med 3,0 %
 •   Matombringing – middag u/dessert øker fra 70,00 til kr. 75,00, middag m/dessert suppe øker fra kr. 80,00 til kr. 85.00.
 •   Trygghetsalarm m/fasttelefon økes fra kr. 233,- til kr. 241,- pr. mnd.(selvkost) for de med inntekt over 2G.
 •   Trygghetsalarm m/mobiltelefon økes fra 383,- til kr. 396, – pr. mnd. (selvkost) for de med inntekt over 2 G.
 •   De med inntekt under 2 G betaler maksimalt p.t.kr. 180,- pr. mnd for trygghetsalarm(samme som for praktisk bistand).

Iflg. rundskriv I-1/2015 fra Det Kgl. Helse- og omsorgsdepartement gjøres følgende endringer: (Kommunestyret har tidligere vedtatt at de til enhver tid gjeldende makspriser for korttidsopphold og dag-/nattplass skal følges)

 Korttidsopphold ved sykehjemmet kr. økes fra kr. 142, til kr. 147,- pr. døgn og dag-/nattopphold økes fra kr. 74,- til kr. 77,-.

Husleier i de kommunale boligene fra 01.03.15. (Unntatt er de som går over til gjengs leiepris)

 •   Husleiene for alle kommunale boliger økes med konsumprisindeksen pr. sept.14; dvs. 2,0 %
 •   Strøm i boliger med felles måler disponert av pleie- og omsorg økes med 2,0 %
 •   Carportleie i tilknytning til omsorgsboligene økes med 2,0 %
 •   Kabel-TV-avgift i boligene disponert av pleie- og omsorg økes fra kr. 60,-/mnd. til kr. 61,-/mnd. (selvkost)
 •   Alle nye som flytter inn i kommunale boliger betaler gjengs leie
  Detaljerte betalingssatser blir å finne på kommunens hjemmesider, www.selbu.kommune.no

 

Fellingsrapporter hjort og rådyr

Husk alle som har fått tildelt fellingstillatelse på rådyr og hjort i 2014 er pliktige til å levere fellingsrapport innen 10 dager etter jakttidens slutt.
Altså skal det rapporteres innen 04.01 – den datoen er nå passert – de som ikke har levert rapport gjøre det umiddelbart! Om det ikke er felt dyr, skal dette også rapporteres.

Selbu kommune

Informasjon til pasienter tilknyttet fastlege Elin Mikalsen ved Selbu legekontor

Legehjemmelen Elin Mikalsen har hatt i Selbu kommune, vil være ubesatt fra og med 1. februar og en periode frem mot høsten 2015.

Ansvaret for pasientene på denne fastlegelista, vil i denne tiden fordeles og i varetas av de andre fastlegene ved Selbu legekontor.

Har du spørsmål, ta kontakt med Selbu legekontor på telefon 73 81 68 25

Minner samtidig om at alle fritt kan velge mellom fastleger som har ledig plass på sin liste, både i og utenfor bostedskommunen. Dette kan gjøres på www.minfastlege.no. Trenger du hjelp til dette, ring fastlegetelefonen tlf. 810 59 500.

Næringsfond Selbu 2015

Næringsfondet består av kraftfondsmidler, fylkeskommunale midler og andre midler fra regionale utviklingsprogram.

Selbu kommune har kr. 1.100 000,- til politisk fordeling i 2015. For ytterligere informasjon, se Selbu kommunes hjemmeside. Der finner du også vedtektene for næringsfondet.

Selbu kommune benytter seg av søkeportal hos Sør Trøndelag Fylkeskommune.
For å søke, må du registrere deg som bruker. Brukermanual finner du på søknadsportalen, som det er lenket til på kommunens hjemmeside, www.selbu.kommune.no.

Søknadsfrist: 1. april 2015.

 

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Selbu Kommune gir tilskudd til drenering av jordbruksjord som har vært drenert tidligere. Søknadsskjema fås på landbrukskonto- ret eller kan lastes ned fra www.slf.dep.no

Søknaden må i tillegg til søknadsskjema inneholde kart over arealet, grøftekart, kostnadsoverslag.
Søknadsfrist er fortløpende

Tydal legekontor

Tydal legekontor har på hverdager åpent fra kl. 9 til kl. 15.  Vi har stengt mellom kl. 12 og 13.

Utenom åpningstida kan du få øyeblikkelig hjelp ved Værnesregionen legevakt, tlf. 74 82 60 00.

Ved akutt og alvorlig sykdom, ring 113.

Vi oppfordrer til å bestille timer og resepter via www.besoklegen.no

 

Reguleringsplan Rotåa hyttefelt

Reguleringsplan Rotåa hyttefelt eiendommene 188/2 i Tydal kommune

I sitt møte den 16.04.2015, sak 27/15, egengodkjente Tydal kommunestyre i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 reguleringsplan for Rotåa hyttefelt 1665-2013-004 på eiendommene 188/2 i Tydal kommune. Planen erstatter disposisjonsplan 1665-1985-001 for eiendommen og omfatter fortetting med i alt 10 tomter.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av en part eller annen med rettslig klagerett. Klagefristen settes til 15. mai. Eventuell klage må sendes skriftlig til Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal eller e-post: posttmottak@tydal.kommune.no.

Krav om erstatning eller innløsning iht. pbl. §15-2 og § 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter kunngjøringen.

Plandokumentene er lagt ut på kommunens hjemmeside www.tydal.kommune.no og i kommunens servicekontor.

Overskuddsmasse fra Statens Vegvesen

Overskuddsmasse fra Statens Vegvesens anlegg, gang- og sykkelvei i Stigamælan
Statens vegvesen har beregnet at byggingen av gang- og sykkelveien gjennom Stigamælan vil gi overskuddsmasse både av stein og jordmasser.

Interesserte som ønsker å ta imot masser, bes om å kontakte Selbu kommune, Plan og kommunalteknikk, for informasjon.

Tilskudd spesielle kulturtiltak

Det kan nå søkes om tilskudd til spesielle kulturtiltak i Selbu.
Søknadsskjema finnes på Selbu kommunes hjemmeside.

Legg med en beskrivelse av prosjektet, samt et enkelt kostnadsoverslag og finansieringsplan. Søknadsfrist: 22. mai.

Tydal kommune – Kulturprisen 2015

Tydal Kommune vedtok 29.09.1983 at det skal deles ut en kommunal kulturpris hvert fjerde

år og at tildelingen skal følge valgperioden. Dersom det finnes en verdig kandidat skal

Kulturprisen deles ut høsten 2015.

 

Kriteriene for tildeling er som følger: ”Prisen kan deles ut til enkeltpersoner,

samarbeidspartnere, lag, foreninger eller institusjoner som har tilknytning til kommunen og

som har gjort seg fordelaktig bemerket innenfor områder som omfattes av det utvida

kulturbegrepet.”

 

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan sende inn forslag på aktuelle kandidater.

Forslagene må være begrunnet og sendt Tydal Kommune, merket ”Kulturprisen 2015”, innen

onsdag 3. juni.

Informasjon fra Selbu legekontor

Informasjon fra Selbu legekontor
Ny telefontid fra og med 15. mai:

Mandag til onsdag, og fredag er telefonen åpen fra kl. 08.00 til 11.30, og fra 12.30 til 14.30.
Torsdag er telefonen åpen fra kl. 09.00 til 11.30, og fra 12.30 til 14.30.

Selbu legekontor har nå tatt i bruk betalingsautomat, slik at du har mulighet til å betale med bankkort uten å gå innom ekspedisjonen etter endt legekonsultasjon. Vi minner også om at det er mulig å bestille time og medisinresepter via internett og sms. Informasjon om dette finner du på www.selbulegekontor.no.

Skiftestue

Ved behov for sårskift, øreskylling, kateterfjerning, spirometri, fjerning av sting ol. – ønsker vi at det bestilles time til dette på forhånd på telefon 73 81 68 25.

Endring i forskrift om ferdsel med motorfartøy

Endring i forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Med bakgrunn i fylkesmannens funn av avvik i kommunens lokale forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, vedtok Selbu kommunestyre den 26.05.15 at § 3, 2. ledd i Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Selbu kommune, Sør-Trøndelag ble endret fra å omfatte alle innsjøer og vassdrag til å omfatte 8 navngitte vann.

Muligheten for å bruke elektrisk motor begrenses dermed til Rensjøen, Litjslindvatnet, Østerungen, Stor-kalvsjøen, Usmesjøen (på den del som ligger innenfor Selbu kommune), Hersjøen, Børsjøen og Litjdrakstsjøen.

Lovteksten i sin helhet kan leses på Lovdata.no – https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2015-05-26-635

Spillemidler 2016 i Selbu Kommune

Idrettslag og andre organisasjoner kan søke om tilskudd fra spillemidlene til:

 • Anlegg for idrett og friluftsliv
 • Rehabilitering av idrettsanlegg
 • Helsesportanlegg
 • Ombygging til handicapriktige anlegg

Alle søknader og vedlegg skal sendes elektronisk via www.idrettsanlegg.no. Alle lag som har planer om å sende inn nye søknader bør ta kontakt med saksbehandler i kommunen før søknaden sendes inn. Søknader som ikke har fått tilsagn eller delvis tilsagn fra spillemidlene må huske å gjenta søknaden.

Frist for innsendelse av søknadene er 15.oktober 2015.

Kontaktinformasjon:

Siv Uglem, 73816746/97559746/sivber@selbu.kommune.no

Suppleringsopptak barnehageåret i Selbu 2015/2016

 

Det søkes elektronisk. Søknadsskjema og informasjonsbrosjyre finnes på Selbu kommunes hjemmeside. Kontakt oppvekstkontoret på rådhuset eller en av barnehagene ved behov for hjelp.

Det skal ikke søkes for barn som allerede har plass og som ikke ønsker endring i sine tilbud. De som ønsker endring må søke.

Søknadsfristen for suppleringsopptak er 1. november 2015 med tilbud fra 1. januar 2016. Gjeldende tilbud for barnehageåret 2015/2016 er 50 % og 100 % plass.

Oppstart av reguleringsarbeid i Tydal

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid på deler av eiendommene 165/1 og 165/29 i Tydal kommune.

Området er planlagt brukt til etablering av datalagringssenter i Tydal. Planområdet ligger i området mellom Nea og fylkesveg 705 i Gressli vest for den gamle butikken.

Formålet med reguleringen er etablering av industriområde. Planområdet er ca 100 dekar. Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Merknader som kan ha virkning for planarbeidet sendes Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 TYDAL eller til postmottak@tydal kommune.no

innen 04.12.2015.

 

 

 

Influensavaksinasjon

Du kan vaksinere deg mot influensa ved Tydal legekontor tirsdag, onsdag og torsdag kl. 13-15 eller etter avtale.

Bygdabok på nett – igjen

Bygdeboka «Selbu i fortid og nåtid» er nå tilgjengelig på nett igjen.
Du finner den på http://selbuboka.no

Selbu kommune kunngjøringer

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering Tomashaugen hyttefelt – PlanID 2016-000-3

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, kunngjøres herved Selbu kommunestyres vedtak av 27.06.2016, om godkjenning av reguleringsplanen Tomashaugen hyttefelt ved Sørungen gbnr. 133/6 – PlanID 2016-000-3

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering Sjøbygda hyttefelt – PlanID 2016-000-1
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, kunngjøres herved Selbu kommunestyres vedtak av 27.06.2016,om godkjenning av reguleringsplanen Sjøbygda hyttefelt gbnr. 158/1 – PlanID 2016-000-1.

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering Kjølseth hyttefelt ved Hersjøen – PlanID 2016-000-2

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, kunngjøres herved Selbu kommunestyres vedtak av 27.06.2016,om godkjenning av reguleringsplanen Hersjøen hyttefelt PlanID 2015-000-2

Gjelder alle kunngjøringene:
Plandokumentene kan leses på kommunens hjemmesider www.selbu.kommune.no under «Kunngjøringer», eller fås ved henvendelse til Selbu kommune.
Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 14.08.16. Klagen må være skriftlig, skal begrunnes, og skal nevne det vedtaket det klages over.
Klagen kan sendes inn elektronisk til postmottak@selbu.kommune.no eller per brev til Selbu kommune, Plan, kommunalteknikk, landbruk og miljø, 7580 Selbu.

Høring av forslag til snøscooterløyper i Tydal kommune – korrekt høringsfrist

Ved første utsendelse og annonsering ble det dessverre operert med feil høringsfrist.

Høringsfristen er 27.01.2017, dvs 6 uker fra annonsering.

Korrigert høringsfrist på scooterløyper

Korrigert høringsfrist på scooterløyper

Høringsfrist på snøscooterløyper er 27.01.2017, dvs 6 uker etter annonsering

og ikke den 20.02.17 som tidligere annonsert.

Boliger til salgs i Tydal

Enebolig med sokkelleilighet til salgs

Aasgrinda 26/28, Gnr 172 Bnr 117 i Tydal selges, prisantydning 1.150.000,-  +omkostninger.

Enebolig med sokkelleilighet oppført 1977, garasje oppført 2002.

Hovedleilighet med 2/3 soverom, (et soverom i kjeller) boder og vaskerom i kjeller

Sokkelleilighet med 1 sov, felles bad/wc/vaskerom.

Eiertomt på ca. 1360 m².

 

Enebolig med sokkelleilighet til salgs

Husvollia 31, Gnr 175 Bnr 63 i Tydal selges, prisantydning 1.250.000,- + omkostninger.

Enebolig med sokkelleilighet, oppført 1984, garasje oppført 1989.

Hovedleilighet med 3 soverom, boder og vaskerom i kjeller.

Sokkelleilighet med 1 sov, felles bad/wc/vaskerom, bod.

Eiertomt på ca. 1230 m².

Sokkelleiligheten er utleid og eksisterende leieavtale videreføres til ny eier.

 

Visning etter avtale med selger, tidligst 9. januar 2017.

Bud leveres på eget budskjema som lastes ned fra Tydal kommune sine nettsider.

Kontakt Tydal kommune tlf 73815900.

Næringsfond 2017

Næringsfond 2017

Næringsfondet består av kraftfondsmidler. Selbu kommune har 600.000,- til politisk fordeling i 2017.  Midlene er øremerket til primærnæringsformål, og det behandles kun søknader til dette formålet. For ytterligere informasjon, se Selbu kommunes hjemmeside. Der finner du også vedtektene for næringsfondet.

Selbu kommune benytter seg av søkeportal hos Sør-Trøndelag Fylkeskommune. For å søke må du registrere deg som bruker. Brukermanual finner du på søknadsportalen, som det er lenket til på kommunens hjemmeside, www.selbu.kommune.no

Søknadsfrist: 1.april 2017.

Offentlig ettersyn og høring for reguleringsplan

Offentlig ettersyn og høring for reguleringsplan Samstad Nordre ved Sørungen, gbnr. 138/1.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for Samstad Nordre ut til offentlig ettersyn, og sendes ut på høring etter 1.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker 17.01.17, sak 4/17.

Planen med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig på Selbu kommunes hjemmesider www.selbu.kommune.no under fanen «kunngjøringer».

Dokumentene er også tilgjengelige for gjennomsyn ved Servicetorget på Rådhuset. Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes skriftlig til Selbu kommune, avdeling Plan, areal og teknikk, 7580 Selbu. Alternativt kan merknader sendes inn per epost til

postmottak@selbu.kommune.no innen fredag 03.03.17.