Kategoriarkiv: Samisk

De gir seg ikke

Blir truet med blokkerte banktjenester om vi ikke oppgir private opplysninger.

Fjellrev på natursenteret 705

Fjellreven har fått sin egen permanente uytstilling på 705-senteret. Fredag var det åpning også av permanente utstillinger om verneområdene våre.

Saarnoeh amma! 9

Jåvlegaavnedimmie, soptsestimmie, teatere Bienjedaelesne, klimatjåanghkoe Parisesne. Plassjen tjïelte åtna gellieh saemien fuelhkie maanetjigujmie, menh ij naan maanagïerteh dejtie maanide.

Saarnoeh amma! 8

Jåvlegaavnedimmie Plassjesne, maadthskuvlen gïeletjåanghkoe, saemien maanagïerte, soptsestimmie åålmehbiblioteekesne, gåaromekuvsje. Julie Axmannen soptsese akten jåvlen bïjre.

Saarnoeh amma! 7

Jåvlegaavnedimmie Plassjesne, maadthskuvlen gïeletjåanghkoe Vauldalesne. Healsoeseminare Stjørdalesne, buerkiestimmie saemien jïjtjemieriedimmien jïh åvtehkevoeten bïjre jïh buerkiestimmie saemien maanagïerten bïjre.